trafikkskade

Erstatning etter trafikkskade

Begrepet trafikkskade brukes om en personskade som er forårsaket av en bil, traktor, snøscooter, motorsykkel eller annet motorisert kjøretøy (motorvogn) i en trafikkulykke. Ansvaret reguleres av bilansvarsloven.

Får du en slik skade, så har du krav på erstatning uavhengig av om den som kjørte på deg har utvist skyld eller ikke, bilen har såkalt objektivt ansvar.

Det samme gjelder personskade etter trikkeulykke, togulykke og t-baneulykke.


Har du spørsmål, eller trenger bistand fra en advokat?

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Send e-post eller ring oss: 22 12 24 80


Har du fått en trafikkskade, er det viktig å vite hvordan du skal gå frem for å få erstatningen du har krav på.

Våre advokater er spesialister på erstatningsrett, og gir deg her noen tips om hvordan du skal gå frem:

Ta mange bilder og sikre bevis straks etter ulykken

Oppsøk lege umiddelbart

Fortell legen om alle plager du opplever etter ulykken

Meld personskaden til forsikringsselskapet så raskt som mulig

Oppsøk lege eller annen behandler så lenge du har plager etter ulykken

Sjekk spesialisten selskapet ønsker å sende deg til

Oppsøk erfaren advokat som kan vise til gode resultater

Ikke aksepter første erstatningstilbud.

Hva skal til for å kreve erstatning?

Den som har fått en trafikkskade etter en trafikkulykke trenger ikke å bevise uaktsomhet fra den som forårsaket trafikkulykken. Det er nok å vite hvilken bil som har skadet deg, og så kan du gjøre ansvaret gjeldende overfor det forsikringsselskapet som denne bilen hadde sin forsikring i.

Dersom bilen som skadet deg er ukjent, kan du melde skaden til Trafikkforsikringsforeningen. Det samme gjelder dersom du blir skadet av en uforsikret bil.

Du har også krav på erstatning selv om du har opptrådt uaktsomt, f.eks. ved brudd på trafikkreglene, kjørt for fort, gått på rødt lys m.m. Her blir spørsmålet om det er grunnlag for avkorting i erstatningsoppgjøret. Dersom forsikringsselskapet varsler om at de vil vurdere avkorting må du straks rådføre deg med advokat.

For å kunne kreve erstatning, må du både ha en personskade og et økonomisk tap som begge skyldes trafikkskaden. Det må med andre ord foreligge årsakssammenheng. Dette gjelder både fysiske og psykiske skader. Dette kan medføre vanskelige prosesser og vurderinger, og det er som utgangspunkt alltid lurt å bruke en advokat som har erfaring med erstatnings- og forsikringsrett til å hjelpe deg slik at oppgjøret blir riktig.

Hvilke trafikkskader kan gi grunnlag for erstatning?

Alle fysiske og psykiske skader som er forårsaket av en trafikkulykke vil kunne gi erstatningskrav. Forutsetningen er at skaden har gitt deg et økonomisk tap, eller er så alvorlig at du har krav på menerstatning.

Eksempler på trafikkskader som kan gi krav på erstatning kan være:

Hodeskade og hjerneskade
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
Nakkeskade
Whiplash, nakkeslengskade
Skulderskade
Ryggskade
Kneskade
Bruddskade

Hva bør jeg gjøre hvis jeg får en trafikkskade?

Hvis du får en trafikkskade, må du passe på å få meldt skaden til det ansvarlige forsikringsselskapet så tidlig som mulig. Du må også passe på å få meldt skaden til andre forsikringsordninger du har, som som kan få anvendelse på ulykken.

Mange bilforsikringer har tilleggsdekning i form av fører- og passasjerulykkesforsikring, som må meldes til forsikringsselskapet som forsikret bilen du var fører eller passasjer i.

Du må også passe på at du oppsøker lege og får skrevet ned hvilke plager du har fått etter trafikkulykken.

Journalen din vil bli lest med lupe av forsikringsselskapet før de går med på å betale deg noe i erstatning.

Hvis du ikke har sørget for at alle dine plager er skrevet ned i journalen, vil selskapet bruke dette som et argument for å nekte deg erstatning for trafikkskaden.

Må jeg ha advokat når jeg krever erstatning?

Forsikringsselskapene er svært erfarne når det gjelder forsikrings- og erstatningssaker og vet hvordan de skal ivareta sine egne interesser i saken ved å holde erstatningsutbetalinger nede.

En erstatningssak etter trafikkskade er komplisert, og man kan møte vanskelige problemstillinger om både årsakssammenheng og erstatningsutmåling. En erfaren advokat vet hvordan du skal forholde deg til selskapet og de mange ulike krav som stilles til deg når du krever erstatning.

Dette gjør at det blir veldig viktig å velge riktig advokat, slik at du får den oppfølgingen og det resultatet du har krav på.

Vår erfaring er at de skadelidte som bruker advokat, får betydelig mer i erstatning enn de som forsøker å ha en dialog med forsikringsselskapet alene.

Trafikkskade

Se noen av våre resultater

Ved alvorlige trafikkskader vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trafikkskade som har medført at den skadelidte f.eks. blir helt eller delvis ufør og ikke lenger kan jobbe som tidligere, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger.

Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å utbetale minst mulig til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand.

Får jeg gratis advokat ved trafikkskade?

Det er ingen advokater som kan jobbe gratis for sine klienter. Ved en trafikkskade har du imidlertid fordelen med at utgiftene til advokat ved trafikkskade skal dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden - dvs i rimelig og nødvendig utstrekning. Det innebærer at avregningene for den bistanden som gis vil bli sendt til forsikringsselskapet for betaling derfra.

Advokaten din plikter å informere deg om hvordan salær avregnes og hvilken risiko du har for å måtte betale for bistanden som gis. Vår erfaring er at gevinsten du får ved å bruke en erfaren advokat langt overstiger den kostnaden som advokatbistanden eventuelt medfører for deg.

Hva kan jeg kreve i erstatning?

Du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap; inntektstap, menerstatning, utgifter, hjemmearbeidstap m.m.

Det vil si at det erstatningskravet du kan fremme, må beregnes konkret for deg. Advokaten må derfor innhente mest mulig av relevant informasjon om hvordan trafikkskaden påvirker deg, og derved foreta beregninger av ditt erstatningskrav.

De vanlige erstatningspostene ved trafikkskade er:

Menerstatning
Påførte utgifter
Fremtidige utgifter
Tapt evne til arbeid i hjemmet (hjemmearbeidstap)
Lidt/påført inntektstap
Fremtidig inntektstap
Pensjonstap
Skatteulempe
Oppreisning - dersom skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig
Forsørgertap - dersom skadelidte dør og hadde forsørgerbyrde

Det er viktig at advokaten får all relevant informasjon fra deg slik at erstatningen kan beregnes riktig.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade?

Les vår guide her

Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.