Feil forsikring er et stort problem i landbruket

Feil forsikring av driftsbygninger er et betydelig problem i landbruket

Bonden kan ved store skader bli sittende igjen med milliontap. Som samarbeidsadvokater for Bondelaget ser vi rett som det er ved store skadeoppgjør at bonden dessverre har tegnet feil forsikring på viktige næringsbygg. Dette er en tragedie for dem som rammes f.eks. ved brann. 

Ofte ser vi at sentrale og viktige driftsbygninger er forsikret på førsterisiko, istedet for fullverdi.

I utgangspunktet fraråder vi å tegne førsterisikoforsikring.

Les mer om hva vi kan bistå med i forsikringsrett og saker mot forsikringsselskaper her.

 

Hva er forskjellen mellom førsterisiko og fullverdi?

Den viktigste forskjellen mellom disse dekningene er at ved førsterisiko har du som kunde risikoen for at forsikringssummen er høy nok til å dekke gjenoppføring av bygningen ved større skader. Dette makter de fleste ikke å følge opp, særlig nå som byggekostnadene i den siste tiden har økt enormt. 

Et eksempel: Førsterisikosummen er satt til kr. 5 millioner og bygningen blir totalskadet ved brann. Etter brannen viser det seg at det vil koste kr. 8 millioner å få gjenoppført bygningen. I dette tilfellet foreligger en underdekning på kr. 3 millioner, som kunden/bonden selv må dekke.

Ved fullverdiforsikring er det forsikringsselskapet som har risikoen for at forsikringssummen er riktig. Forsikringssummen på en løpende fullverdiforsikring setter ikke grenser for det maksimale forsikringsbeløp du har krav på, men er et grunnlag for forsikringsselskapet for å kunne beregne hvor mye du skal betale i forsikringspremie for fullverdiforsikringen. Resultatet i eksempelet ovenfor ved fullverdiforsikring, vil bli at kunden får gjenoppført bygningen opp til 8 millioner, selv om fullverdisummen er satt til 5 millioner, og det således foreligger underdekning.

 

Hva er grunnen til at mange viktige driftsbygninger er førsterisikoforsikret?

Det kan ha med tradisjon å gjøre. Mange bygninger i landbruket er av eldre dato og kan opprinnelig ha hatt en mindre viktig driftsfunksjon. Etterhvert kan disse bygningene ha blitt modernisert og bygget ut, det kan ha skjedd salg eller generasjonsskifte, og så har man glemt å sjekke at forsikringen oppdateres.

Det kan også være at man ikke er seg bevisst den store forskjellen mellom disse dekningene.

Forsikringsselskapets rådgivere kan ha vært for lite flinke til å forklare forskjellen, dvs. unnlatt å gi god nok informasjon.

En tommelfingerregel kan være at dersom en bygning ønskes gjenoppført ved skade, så velg fullverdiforsikring, men om du tenker at bygningen din ikke skal gjenoppbygges om den blir skadet kan førsterisiko være et alternativ. Førsterisiko kan derfor eventuelt benyttes på mindre viktige bygninger som du tenker ikke skal gjenoppføres, eller på små uthus som du tenker gjenoppført,men skal du gjenoppføre så må du sørge for å sette forsikringssummen høyt for å ta høyde for økte byggekostnader.

Forsikringspremien ved fullverdi kan nok i en del tilfeller være høyere enn ved førsterisiko, men det vil jeg si er en rimelig merutgift veiet opp mot at man kan bli pådratt et tap i millionklassen ved feil forsikringsdekning. Uansett bør man innhente tilbud fra forskjellige forsikringsselskaper og sjekk samtidig at man har gode driftstaps-/avbruddsforsikringer.

Vårt klare råd er: Sjekk med en gang hvilken forsikring som er tegnet på driftsbygninger, uthus, bolig m.m. Står det førsterisiko i forsikringsbeviset, så få den endret til fullverdi så raskt som mulig, helst idag.

Er du medlem av Norges Bondelag og har forsikringsrelaterte spørsmål råder vi deg til å ta kontakt med fagsjef forsikring, Aina Bratlie – tlf. 40405995, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Uansett er du også velkommen til å ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Robertsen.

Oppreisningserstatning mot Sørlandet sykehus etter alvorlige pasientskader etter feilbehandlinger

Oppreisningserstatning mot Sørlandet sykehus etter alvorlige pasientskader etter feilbehandlinger

En lege uten å være godkjent ortoped feilopererte pasienter i 11 år ved Sørlandet sykehus, uten å bli stanset. Dette skjedde både på sykeuset i Flekkefjord og i Kristiansand.

Et stort antall pasienter har blitt feiloperert.

Dette førte til mange alvorlige og unødvendige pasientskader, med tilfølge store lidelser. I flere tilfeller med dødelig utfall for pasientene.

Helsetilsynet har gransket Sørlandet sykehus og konkluderte med at det forelå grov systemsvikt og flere lovbrudd.

Sørlandet sykehus er anmeldt til politiet av Helsetilsynet.

Nå krever flere av pasientene oppreisningserstatning fra sykehuset, og får bistand fra vår advokat og partner Jan Inge Thesen.

Dette er en lite kjent erstatningsordning som kommer i tillegg til pasientskadeerstatning for feilbehandling fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). 

Les mer på NRK

Feilopererte går til sak mot Sørlandet sykehus - krever erstatning

Erstatning for lidelsene

Dersom du har blitt feilbehandlet eller er pårørende/etterlatte til noen som er blitt feilbehandlet ta kontakt med oss så snart som mulig på telefon 22 12 24 94 eller epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Orientering om situasjonen rundt koronaviruset

Statsministeren uttalte forrige uke at vi nå står ovenfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

I Advokatfirmaet Robertsen tar vi situasjonen alvorlig. Vi er opptatt av å ta vårt samfunnsansvar og bidra til å redusere smittefaren og ivareta våre ansatte. Vi ser også at mange av våre klienter og samarbeidspartnere er i en svært krevende situasjon, og opplever store konsekvenser som følge av koronaviruset.

Vi har derfor iverksatt en rekke tiltak, i tråd med de retningslinjer som gis fra offentlige myndigheter, slik at våre ansatte og advokater skal kunne fungere tilnærmet normalt og yte den bistand våre klienter har behov for i denne krevende situasjonen.

Vi opprettholder derfor vår advokatvirksomhet og drift som vanlig, men slik at våre advokater og øvrige ansatte i det vesentlige jobber på hjemmekontor. Dette vil også stort sett være tilfelle for saksbehandlere og advokater i forsikringsselskapene og advokatfirma som representerer motpartene. Det må påregnes at dette generelt vil kunne redusere fremdriften i saksbehandlingen.

Det er for tidlig å si hvor lenge denne situasjonen vil vare, og hvor omfattende konsekvensene vil bli, men vi vet at vi er i en situasjon som vil påvirke oss alle i lang tid fremover.

Det er derfor viktig for oss at hele vårt kontaktnett av klienter, forretningsforbindelser og bransjekollegaer vet at vi er tilgjengelige og opprettholder vår bistand til våre klienter i denne vanskelige tiden.

Alle nye og eksisterende klienter får tak i oss på tlf. 22122480, eventuelt på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller direkte til den enkelte advokat på saken.

De beste ønsker for deg og din familie på vegne av Advokatfirmaet Robertsen

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning er en erstatningspost som skal gi skadelidte økonomisk kompensasjon for den «tort og svie» vedkommende er påført i forbindelse med en krenkelse. Dette skiller oppreisningserstatning (og ménerstatning) fra de andre erstatningspostene, som normalt skal erstatte et konkret økonomisk tap.

Vilkårene for oppreisningserstatning følger av skadeerstatningsloven § 3-5. Det fremgår av bestemmelsen at det er to hovedgrupper av handlinger/ krenkelser som kan gi krav på oppreisning. For det første kan du fremsette krav om oppreisningserstatning dersom du har blitt påført en personskade. For det andre kan du fremsette krav om oppreisningserstatning dersom du har blitt utsatt for enkelte andre krenkelser, selv om du ikke er påført en personskade. Hvilke krenkelser dette er fremgår av skadeerstatningsloven § 3-3, og gjelder blant annet barnebortføring, tvangsekteskap, mishandling i nære relasjoner, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. 

Videre er det et vilkår at skadevolder ved handlingen har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Dette kravet gjelder både hvis du er utsatt for en personskade, og hvis du er utsatt for en krenkelse som nevnt i skadeerstatningsloven § 3-3.

 

Alternativet om personskade

Skadelidte må etter skl. § 3-5 første ledd, bokstav a, være påført en personskade. Det følger av forarbeidene at det siktes til fysiske smerter, angst og psykisk lidelse, plager og ulemper ellers, lengre sykehusopphold, hindring i normal livsførsel m.m.

Det kreves verken at skaden er varig, betydelig eller av medisinsk art, hvilket er en forskjell fra vilkårene om rett til menerstatning.

 

Forsett eller grov uaktsomhet

Det er også et krav om at skadevolder har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, for at skadelidte skal bli tilkjent oppreisningserstatning etter skl. § 3-5. 

I rettspraksis er det lagt til grunn at oppførselen må representere «et markert avvik fra forsvarlig handlemåte» og at det må dreie seg om en oppførsel som er «sterkt klanderverdig» dersom handlingen skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom.

 

Hvor mye har man krav på i oppreisning?

For enkelte handlinger er det satt såkalte normerte standardbeløp som man kan få tilkjent dersom vilkårene for oppreisning er oppfylt. I andre tilfeller fastsettes oppreisningsbeløpet skjønnsmessig, og det blir foretatt en konkret vurdering i den enkelte sak. 

Som regel fastsettes oppreisningserstatningen ved påført skade fra noen titalls tusen kroner til opp mot hundre tusen kroner. 

Oppreisningserstatningen kommer i tillegg til de andre erstatningspostene.

Dersom du ønsker vår bistand, eller har flere spørsmål, må du gjerne ta kontakt med oss. 

 

Avslag fra forsikringsselskapet - hva nå?

Ved et avslag mister du din rett til erstatning dersom du ikke krever nemndsbehandling i Finansklagenemnda eller anlegger søksmål for domstolene. Dersom du har mottatt et avslag fra forsikringsselskapet som du ikke er enig i, vil vi anbefale deg at du tar kontakt med en advokat for en nærmere vurdering og gjennomgang av avslaget. 

I trafikkulykkesaker og i noen yrkesskadesaker vil du kunne få dekket det meste av dine advokatutgifter gjennom en rettshjelpforsikring. De fleste har rettshjelpforsikring inkludert i sin innboforsikring, reiseforsikring, bilforsikring eller lignende.

Rettshjelpforsikringen kan benyttes fra og med det foreligger en tvist, og det vil det gjøre ved avslag fra selskapet. Hvorvidt en yrkesskadesak er dekket, beror på hvilken rettshjelpforsikring du har.

Dersom advokaten du har kontaktet mener at du har en god sak, kan du enten selv eller ved hjelp av advokaten sende inn en klage til Finansklagenemnda. Du kan også ta ut søksmål for domstolene.

Finansklagenemnda er et bransjeorgan som finansieres av forsikringsselskapene. Nemnda vil ta stilling til saken på basis av de dokumentene som foreligger. Skulle du få medhold så plikter ikke selskapet å innrette seg etter dette. Det er imidlertid en bransjestandard at forsikringsselskapet betaler for dine omkostninger ved tingrettsbehandling, dersom det ikke vil innrette seg etter avgjørelsen.

Ved et saksanlegg for domstolene, vil saken avgjøres etter muntlig behandling. Du vil da få anledning til å avgi forklaring og til å føre eventuelle vitner. Bevisbildet som tingretten får presentert for seg, er således langt mer komplett enn nemndas. Saken avgjøres også av en dommer som ikke har noen bindinger til partene. Dette er imidlertid en mer kostbar prosess.

Hvorvidt du bør sende inn en klage til Finansklagenemnda eller ta ut søksmål for domstolene, bør avklares med din advokat etter gjennomgangen av avslaget. Hvis du ønsker å sende inn en klage uten advokatbistand, vil vi anbefale at du i første omgang sender inn en klage til Finansklagenemnda. Det er videre viktig at du klager innen fristen selskapet har satt, hvis ikke kan du miste ditt krav. Dersom selskapet ikke har satt noen klagefrist, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet for avklaring av denne. Rettshjelpsdekningen må meldes inn innen ett år etter at tvisten oppstod, eller advokat ble kontaktet.

Dersom du har flere spørsmål eller ønsker en uforpliktende vurdering av din sak, må du gjerne ta kontakt med oss

Spesialisterklæring i personskadesaker

Spesialisterklæring i personskadesaker

Dersom du har vært utsatt for en ulykke og blitt påført en skade og et økonomisk tap, vil forsikringsselskapene – og også ofte NAV – innhente en spesialisterklæring i saken.

Spesialisterklæringen er ofte avgjørende for hva du kan kreve i erstatning etter ulykken, og valget av spesialist er dermed av stor betydning for din erstatningssak.

I denne artikkelen forklarer vi deg nærmere om hva en spesialisterklæring er og om hvorfor valg av spesialist er så viktig.

 

Hva er en spesialisterklæring?

En spesialisterklæring er en erklæring som skrives av en lege som er spesialisert innenfor den skadetypen som du er påført. Legen vil gjennomgå alle de medisinske dokumentene i saken din, og innkalle deg til en konsultasjon.

Under konsultasjonen vil legen snakke nærmere med deg om ulykken og dine plager, og vedkommende vil også foreta en undersøkelse av deg, dersom det er nødvendig.

Etter dette vil legen skrive en erklæring som konkluderer med om det er sannsynliggjort at det er ulykken som har påført deg skaden og hvilken betydning skaden har for din funksjonsevne.

Legen vil også redegjøre for hvor skaden din skal plasseres på invaliditetstabellen, som har betydning for hva du kan kreve i menerstatning. Spesialisterklæringens angivelse av medisinsk invaliditet brukes også for å utløse ulykkesforsikringer.

 

Hvorfor er valg av spesialist så viktig?

Ettersom spesialisterklæringen er så avgjørende for erstatningssaken, er det viktig at spesialisten som benyttes er nøye, samvittighetsfull og grundig, og skriver gode erklæringer.

Vår erfaring er at enkelte spesialister nesten aldri konkluderer med at en skade er kommet til ved en ulykke som forsikringsselskapet har ansvaret for.

Konkluderer spesialisten med at det ikke foreligger årsakssammenheng, vil det være mindre sannsynlig at du mottar erstatning fra forsikringsselskapet.

Dersom det foreligger feil i spesialisterklæringen kan man be om at den rettes eller innhente en second opinion fra en annen spesialist.

En erfaren advokat innenfor personskadefeltet vil kunne rådgi vedrørende hvilke spesialister som bør benyttes og ikke, og sammen med selskapet forsøke å komme til enighet om hvilken spesialist som får oppdraget. Vi anbefaler å ta kontakt med advokat, dersom det skal utarbeides spesialisterklæring i saken din.

Dersom du ønsker bistand i din sak, eller har spørsmål til artikkelen, må du gjerne ta kontakt med oss.

Du kan lese mer om erstatning ved personskade her.

 

Beskyldt for forsikringssvindel etter husbrann

Beskyldt for forsikringssvindel etter husbrann

Arne Eriksen bor i en campingvogn etter at huset brant ned i 2018. Årsaken er at forsikringsselskapet mener han tente på sin egen bolig og at han er skyldig i forsikringssvindel.

Forsikringsselskapet meldte fra til politiet om at Eriksen hadde gitt bestridende forklaringer, og Eriksen har ikke fått utbetalt erstatning. Huset ble totalskadd i brannen, og Eriksen mistet alt han eide. Nå er han altså beskyldt for forsikringssvindel.

Les saken hos TV2 her.

 

Ufullstendig politietterforskning av husbrannen

Politiet henla saken i 2020. El-takstmann og brannetterforsker Jon Henrik Leere i selskapet Brannetterforskning har vært på branntomten og funnet det han mener er tydelige bevis. Deler av en kobberledning er brent opp, noe som krever en temperatur på mellom 3000 og 5000 grader.

– Jeg sjekket sikringsskapet. Dette har jo ligget en stund, men det er stor grunn til å tro at brannen har startet på grunn av et dårlig elektrisk anlegg, sier han til TV2.

Politiet sier at de kun undersøkte kjelleretasjen, av frykt for at det var utrygt å bevege seg andre steder på branntomten. Dermed ble det elektriske anlegget ikke skikkelig undersøkt.

 

Saken skal opp for retten

Når saken nå skal opp for retten blir brannetterforsker Leeres rapport en sentral del. Thorsteinn J. Skansbo er Eriksens advokat, og sier at saken har vært en stor belastning over lang tid for hans klient.

– Politiet har vurdert han uskyldig, da er det problematisk at forsikringsselskapet ikke har utbetalt forsikringspenger, sier Skansbo til TV2.

– Å måtte leve med denne mistanken har blitt en stor belastning for min klient. Om det nå viser seg at denne brannen har en klar elektrisk årsak i retten vil dette være en katastrofe.

 

Advokat med lang erfaring i forsikringsoppgjør

Advokatfirmaet Robertsen og advokat Thorsteinn J. Skansbo har lang erfaring i saker hvor brannofre blir beskyldt for forsikingssvindel og derfor ikke får utbetalt erstatning fra forsikringsselskapet. Det kan enten være mistanke om at man har tent på eget hus, eller at det er gitt uriktige opplysninger i innbolistene.

Les mer om vår erfaring innen forsikringsrett her.

 

Mange blir beskyldt for forsikringssvindel etter brann

Skansbo har i dag rundt ti saker som dette, og sier at det ikke er lett for enkeltpersoner å stå opp mot forsikringsselskapene.

– Forsikringsselskapene har enormt med ressurser. Når man blir mistenkt for å ha påsatt en brann blir også rettshjelpsforsikringen annullert. Det betyr at det følger enorme kostnader for de som ønsker å ta saken videre til retten, sier Skansbo til TV2.

Les mer om Advokatfirmaet Robertsens erfaring med forsikringsoppgjør etter brann her.

Reindriftsrett og samerett

Reindriftsloven og samerett - samarbeid med ekspert

 

Advokatfirmaet Robertsen samarbeider med advokat John Jonassen i saker vedrørende reindriftsrett og samerett.

- Klientene vil nyte godt av den unike kombinasjonen av spisskompetanse dette samarbeidet gir, forklarer advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

 

Advokatfirmaet Robertsen AS har siden 1987 vært omtalt som Folkets Advokater, og har opparbeidet seg en posisjon blant landets ledende firmaer innenfor erstatnings- og forsikringsrett. Denne kompetansen kommer også reindriftsnæringen til gode, der det ofte oppstår tvister om erstatning i forbindelse med utbygginger bl.a. vindmølleparker, vannkraft, spenningsoppgraderinger, bygging av kraftlinjer, ekspropriasjon av beiteland og andre inngrep.

 

Advokat John Jonassen har en fortid som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Robertsen, og har som selvstendig advokat i Advokatfirmaet Jonassen jobbet med særlig interesse for samerett og reindriftsrett.

 

– Jeg har både som reineier og som advokat fått erfare at reindriftsloven er uklar på mange områder. Dette kan gå på bekostning av rettssikkerheten for de involverte, og det er derfor viktig med en god faglig tyngde når disse sakene skal føres for retten, sier Jonassen. Advokatene John Jonassen og Thorsteinn J. Skansbo har allerede prosedert flere saker sammen for domstolene, og samarbeidet har gitt gode resultater. 

 

- Reindriften berører om lag 40% av landområdene i Norge, og næringen er dermed svært utsatt for inngrep. Det er først i nyere tid at man i norsk rett så smått har begynt å  få øynene opp for hvilket beskyttelsesbehov reindriften i Norge har, fortsetter Skansbo.

- Samarbeidet med advokater i Advokatfirmaet Robertsen gir anledning til å ta på seg både større og tyngre saker på forskjellige saksområder noe som nødvendiggjør spisskompetanse innen elektronisk databehandling og jus, avslutter Jonassen.

 

Det vil alltid lønne seg å undersøke hvilke rettigheter du har. Ta kontakt med våre advokater i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte. Les mer her.

Hva skjer i en pasientskadesak?

Har du fått en pasientskade, så vil du gjerne vite hvordan du skal gå frem for å kreve erstatning. På denne siden har vi skrevet litt om hva som skjer i en pasientskadesak, slik at du kan sette deg inn i prosessen du står overfor etter en pasientskade.

Hvis du får en pasientskade, er det mye du må være oppmerksom på. I det følgende vil vi gi deg en beskrivelse av de ulike utfordringene du kan støte på som pasientskadet og ting du bør tenke på når du skal søke om erstatning etter feilbehandlingen, enten det er erstatning etter sykehustabbe, legetabbe, operasjon eller vaksine.

Våre advokater har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot NPE og Pasientskadenemnda til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Ved en sak om erstatning etter pasientskade vil du som skadelidt både ha kontakt med NPE, Pasientskadenemnda og med NAV. Dette er det mange som har vanskeligheter med å håndtere, særlig hvis man har en skade som krever behandling og annen medisinsk oppfølging.

Melding om pasientskaden

Hvis du skal kreve erstatning etter en pasientskade, må du melde skaden til NPE. Du vil finne et eget skjema for dette på NPE sine hjemmesider. Ved å fylle ut skademeldingsskjemaet gir du også fullmakt til NPE til å innhente det de trenger for å ta stilling til pasientskadesaken.

Saksbehandlingen ved pasientskade

Etter å ha mottatt ditt skademeldingsskjema vil NPE ta saken inn under behandling og vil først ta stilling til om de er enige i at det foreligger en pasientskade.

NPE vil bruke fullmakten de har fått til å utrede saken. Du skal få kopi av alle dokumenter og uttalelser til gjennomgang og merknader, men det er ikke alltid dette skjer. Du bør derfor følge opp NPE med jevne mellomrom for å få vite mer om utviklingen i saken og om det er kommet inn noe nytt.

Du har full anledning til å supplere det NPE har innhentet hvis du føler at NPE ikke foretar de riktige undersøkelsene. Da sender du inn det du måtte kunne fremskaffe av dokumentasjon og bevis, og ber om at NPE tar dette med i saksbehandlingen.

Når NPE mener at de har innhentet nok bevis i saken, vil de sende over dokumentene til sin rådgivende lege. Du får ikke mulighet til å påvirke valget av lege i denne prosessen, og du bør derfor alliere deg med din fastlege eller annen spesialist slik at du kan få en uavhengig gjennomgang av rådgivende leges uttalelser.

Etter at rådgivende lege har gitt sin vurdering, vil NPE fatte sitt vedtak på om det foreligger en pasientskade eller ikke.

Hvis NPE mener du har fått en pasientskade, vil arbeidet med å beregne erstatningen din begynne.

I denne fasen - hvor erstatningen skal beregnes - dekker NPE utgifter til juridisk bistand etter en egen forskrift.

Kan jeg få erstatning underveis?

NPE plikter etter pasientskadeloven å dekke tapet ditt mens de beregner hvilket erstatningskrav du har etter pasientskaden. Dette er for at du ikke skal lide unødvendig økonomisk under saksbehandlingstiden.

Du må imidlertid være klar over at NPE normalt vil være tilbakeholdne med dette, slik at du ikke bør pådra deg masse nye utgifter i denne fasen.

Sykepengeperioden og erstatning

Hvis du ikke klarer å jobbe etter feilbehandlingen, vil du i det første året ha krav på sykepenger. Dette vil vanligvis dekke opp for det fulle inntektstapet ditt, opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Hvis du ville hatt høyere inntekt enn 6G, plikter NPE å dekke mellomlegget.

Erstatning ved arbeidsavklaringspenger

Etter at du er ferdig med sykemeldingsperioden, vil du kunne gå over på arbeidsavklaringspenger. Dette forutsetter at du fortsatt er ute av stand til å jobbe etter pasientskaden.. De nærmere vilkårene for arbeidsavklaringspenger følger av folketrygdlovens kapittel 11, og du kan få mer informasjon om ordningen ved å henvende deg til NAV.

Arbeidsavklaringspengene vil normalt utgjøre 66% av inntekten du hadde før ulykken inntraff. Dette gir med andre ord en betydelig økonomisk utfordring for de aller fleste. Dette inntektsbortfallet skal NPE dekke, og du kan fremsette krav om dette når du vet mer hvor stort tapet ditt er.

Erstatning for utgifter

Du vil også kunne kreve dekning for de ekstra utgifter du er blitt påført ved pasientskaden, i rimelig og nødvendig utstrekning. Dette kan for eksempel være utgifter til behandling, ekstra reiseutgifter mv. Pass på at du tar vare på alle kvitteringer og alt annet du kan bruke til å underbygge at du faktisk har hatt de aktuelle utgiftene.

Når det gjelder behandlingsutgifter mv. så må du passe på at du undersøker om du kan få disse dekket gjennom NAV-systemet. Dette har sammenheng med at NPE normalt ikke vil akseptere å betale for en utgift som du kunne fått dekket gjennom andre offentlige ordninger.

Merk at NAV har en tidsfrist på seks måneder på å kreve refusjon av utgifter. Du må derfor ikke vente for lenge med å sende refusjonsanmodning til NAV, ellers vil du risikere å tape refusjonsmuligheten. NPE vil ikke dekke utgiften om du har oversittet fristen hos NAV.

Hva kan jeg få i erstatning etter pasientskade?

Erstatningen din vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter: 

  • Ménerstatning
  • Påførte utgifter
  • Fremtidige utgifter
  • Lidt inntektstap
  • Fremtidig inntektstap
  • Tapt evne til arbeid i hjemmet
  • Forsørgertap

Klageorganet Pasientskadenemnda (Helseklage)

Hvis du ikke får medhold av NPE, eller er uenig i vedtaket om erstatningens størrelse, kan du påklage dette til Norsk klageorgan for Helsetjenester (Helseklage). I pasientskadesaker, ivaretas klagesakene av et underorgan som heter Pasientskadenemnda.

Pasientskadenemnda vil da se på saken på nytt, og eventuelt foreta ytterligere utredning før de fatter et nytt vedtak.

Du må ikke påregne at Pasientskadenemnda endrer vedtaket fra NPE. Som regel blir det første vedtaket bekreftet etter en lang saksbehandlingstid. Det er imidlertid nødvendig å bringe saken inn for Pasientskadenemnda før den eventuelt kan bringes inn for domstolene.

Domstolsbehandling

Etter at Pasientskadenemnda har avslått din klage, kan du bringe saken inn for domstolene for en rettslig behandling. Når saken har kommet så langt, kan du aktivere din rettshjelpsforsikring, som vil dekke en vesentlig andel av utgiftene til juridisk bistand.

Det er alltid en risiko ved å gå til retten, og du bør be din advokat om å gi deg en vurdering av prosessrisikoen i saken din før du bestemmer deg for om du vil ta ut søksmål.

Merk deg at hvis du går til søksmål mot Pasientskadenemnda, så kan nemnda plutselig argumentere med at vedtaket om at du hadde en pasientskade likevel var feil. Det har Høyesterett sagt at er helt greit, noe du kan lese mer om i vårt innlegg om at du ikke kan stole på et vedtak om pasientskade. Denne usikkerheten med hva Pasientskadenemnda kan finne på, gjør at valget av riktig advokat til å hjelpe deg i prosessen blir enda viktigere.

Våre advokater har lang erfaring med pasientskadesaker kan hjelpe deg med en riktig vurdering og til å få den erstatningen du skal ha etter pasientskaden. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Seks års kamp mot forsikringsselskapet etter brannskade

Seks års kamp mot forsikringsselskap etter brannskade

TV2 Hjelper deg har over flere år fulgt ekteparet Sillerud, som opplevde marerittet da garasjen deres brant. Gasser fra brannen svevde inn i bolighuset og gjorde det ubeboelig for dem.

 

Forsikringsselskapet mente det var tilstrekkelig med en nedvask, og trodde ikke på ekteparet da de fortalte at de ble syke av å være hjemme.

 

Huset var ubeboelig etter brannskade

Ekteparet tok ut stevning mot selskapet, og den rettsoppnevnte sakkyndige var enig i at huset var ubeboelig. Da tok forsikringsselskapet affære. Tryg har bygget opp parets hus, men det gjenstår å bli enige om en erstatning for 15 containere med klær og innbo, advokatutgifter og boutgifter. 

Les artikkelen på TV2 sine nettsider her.

 

Får hjelp fra advokat

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg skriver til TV 2 hjelper deg:

«I mai 2022 ble videre fremdrift avtalt med familien Sillerud sin advokat. Status pr i dag er at denne fremdriftsplanen følges. Tryg avventer nå en rapport fra eksterne skjønnsmenn. Når denne rapporten er mottatt, vil saken forhåpentligvis kunne avsluttes med det første».

Ekteparets advokat, Thorsteinn J. Skansbo, bekrefter at de er blitt enige om å bruke uavhengige skjønnsmenn. Men at det fortsatt er et stykke igjen til løsning:

– Vi kommer til å gjenoppta saken for domstolen, og jeg kan ikke utelukke at det til slutt blir domstolen som vil avgjøre denne saken, sier han.

 

Lang erfaring med forsikringsoppgjør

I saker som dette kan det være lurt å få hjelp av en advokat som har erfaring med forsikringsoppgjør.

Etter en brann i hus eller hytte er det ofte store verdier som står på spill, og forsikringsselskapet kan prøve å presse ned summen som skal utbetales til deg. I visse tilfeller kan selskapet også tvile på din forklaring og beskylde deg for forsikringssvindel. En erfaren advokat kan avdekke hva forsikringsselskapet gjør for å unngå å betale fullt brannskadeoppgjør.

Advokatfirmaet Robertsen og advokat Thorsteinn J. Skansbo har lang erfaring med brannskadeoppgjør, og kan bistå slik at oppgjøret blir rettferdig og riktig.

Les mer om hva som er viktig å tenke på ved et forsikringsoppgjør etter brann her.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.