** Regjeringen foreslår lovendring for mer rettferdig erstatning

** VG tok opp Tommys kamp

Kilde: VG

2330876

SISTE ØNSKE: Toril Mjanger gir sin ektemann, Tommy Berg, en klem, bare noen få dager før han døde lille julaften. I fem år har hun kjempet for at skadelidte skal få hele erstatningen .
Foto: TROND SØRÅS

Av TERJE HELSINGENG og MAY LINN GJERDING

I statsråd i dag kl. 11.00 foreslår regjeringen en lovenring som vil oppfylle Tommys aller siste ønske: At Staten ikke lenger kan krympe erstatningen til døende etter feilbehandling.
 

Dette er Tommy-saken

I desember 2008 skrev VG om legetabben, hvor alvorlig kreftsyke Tommy Berg skulle få 900.000 kroner i erstatning. Han fikk bare en fjerdedel, fordi Staten regnet med at han døde snart uansett.

Hvis kreften hadde blitt oppdaget før kunne spredning ha vært unngått - og NPE ga ham erstatning på grunn av forsinket kreftdiagnose.

Forsinkelsen førte til at sykdommen ble uhelbredelig, og spredningssvulster førte til skade på andre organer, blant annet lungene. Tommy døde 23. desember i 2008.

Lovens hovedprinsipp er at Berg skulle ha fått utbetalt hele ménerstatningen i et engangsbeløp.

Men Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) brukte en sjelden unntakshjemmel i skadeerstatningslovens § 3-9 som bare ga ham en brøkdel av erstatningen.

NPE møtte Bergs advokat i hastemøte etter klagestorm fra avislesere som støttet Tommy. Etter at VG skrev om saken 5. desember 2008, fikk han 50 000 kroner i tillegg fra NPE.

Erstatningskuttet provoserte så kraftig at stortingsrepresentant Sonja Sjøli (H) la frem et såkalt Dokument 8-forslag i Stortinget.

Høyres foreslo et tillegg i paragraf 3. 9. i dagens erstatningslov, hvor ménerstatningen fastsettes til en engangssum, med mindre det åpenbart er i skadelidtes interesse å fastsette den helt eller delvis i terminbeløp. Men dette skal avgjøres av den som er tilkjent erstatningen.

NPEs vedtak har tidligere fått stryk av jusprofessor Carl August Fleischer. Nestoren påpekte til VG at meningen med den anvendte paragraf 3-9 i skadeerstatningsloven, er måten utbetalingen skal skje på - ikke å redusere den totale erstatningen.

På mannens dødsleie rett før jul i 2008 lovet hans kone, Toril Mjanger, at hun resten av livet skulle kjempe for rettferdighet.

Kreften ble oppdaget altfor sent. Etter et brutalt sykdomsforløp, fikk 48-åringen morfin for å dempe de kraftige smertene. 

 

LES DEN STERKE SAKEN OM TOMMY HER.

 

Men Tommy Berg fra Skedsmo kjempet for livet til det siste, samtidig som han slåss mot Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) – og han sto frem i VG. Både avislesere og politikere engasjerte seg kraftig i saken til den tungt kreftrammede Tommy.

Etter hans død fikk enken med seg advokat Jan Inge Thesen, og Høyres stortingsgruppe med Sonja Sjøli, Erna Solberg og Bent Høie i spissen – for å videreføre Tommys kamp om rettferdighet.

I statsråd i dag foreslår regjeringen å endre reglene for utbetaling og utmåling av ménerstatning. En lang kamp en endelig over.

– Ja, det har vært en lang kamp. Høyre og Frp prøvde å få den forrige regjeringen med på dette, med den nye regjering har vi lyktes, fastslår to av forkjemperne for lovendringen, Kari Kjønnås Kjos (Frp) og Sveinung Stensland (H).

 

Urimelig

De mener det er svært gledelig at den urimelighet at erstatning kan bli avkortet fordi skaden er så alvorlig at livet forkortes nå blir rettet opp. 

- Jeg er strålende fornøyd med både justis- og helseministeren. Det er dette vi kaller handlekraft, sier Sveinung Stensland.

Toril Mjangers advokat Jan Inge Thesen mener at Pasientskadenemnda (PSN) og Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har tolket loven feil i mange år.

- PSN og NPE har i mange år foretatt en feil tolkning av terminbestemmelsen i skadeserstatningsloven, og anvendt den som en avkortingshjemmel på bekostning av skadelidte. Dette har rammet mange personer i en årrekke, som midt i kampen for å overleve i tillegg blir nektet å få utbetalt allerede tilkjent menerstatning. NPE og PSN har utvist en uforståelig og grov urimelig praksis som gjennom en årrekke har rammet de alvorligst kreftsyke personer. Dette er feil juss og dårlig moral, mener Thesen.

Dette er NPE og PSN sterkt uenige i.

<p>LANG KAMP: I seks år har Toril Mjanger, Høyres stortingsgruppe og advokat Jan Inge Thesen kjempet for å få ménerstatningsloven endret.</p>

LANG KAMP: I seks år har Toril Mjanger, Høyres stortingsgruppe og advokat Jan Inge Thesen kjempet for å få ménerstatningsloven endret.

Foto: TROND SOLBERG

- Vi reagerer sterkt på advokat Thesens utsagn om vår praksis, sier direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad og direktør i Pasientskadenemnda Rose-Marie Christiansen. - Det stemmer ikke at vi har tolket terminbestemmelsen feil, slik Thesen sier.

- Vi er opptatt av høy faglig kvalitet på avgjørelsene våre og at rettssikkerheten skal ivaretas i alle sammenhenger. Å beskylde våre virksomheter for blant annet en grov og urimelig praksis på bekostning av skadelidte, er et overtramp, sier Jørstad og Christiansen.

 

Økte beløpet etter at VG skrev om saken

Torill Mjanger sier at det viktigste med lovendringen er at den skadelidte nå selv kan bestemme hvordan erstatningsbeløpet skal disponeres: Om det skal skje som engangsutbetaling eller som månedlige rater.

<p>FRATATT ERSTATNING FORDI HAN VAR DØDSSYK: Toril Mjanger sammen med ektemannen Tommy Berg, bare noen få dager før han døde lille julaften 2008.</p>

FRATATT ERSTATNING FORDI HAN VAR DØDSSYK: Toril Mjanger sammen med ektemannen Tommy Berg, bare noen få dager før han døde lille julaften 2008.

Foto: TROND SØRÅS

I Tommy Bergs tilfelle ble han tilkjent 900.000 kroner i erstatning, men fikk bare utbetalt 230.000 kroner av disse.

Opprinnelig skulle han få enda mindre, men NPE økte beløpet etter at VG skrev om saken - og Tommy fikk en flom av støtte fra lesere.

Den hissige kreften hadde da spredt seg til Tommys lunger, lymfer og hjerne. På grunn av betydelig og varig mén etter feilbehandling hadde Staten beregnet en erstatningssum for «tapt livsutfoldelse», som kalles ménerstatning.

 

Brukte unntakshjemmel

Men NPE kalkulerte med at han skulle dø snart uansett, og brukte en sjelden unntakshjemmel i skadeerstatningslovens § 3–9 som bare ga ham en brøkdel av erstatningen.

Dermed ble Tommy avspist med én terminutbetaling som først var pålydende 180.000 kroner, som ble økt med 50.000 kroner etter at VG tok opp saken.

Hvis han var «litt friskere», ville han ha fått 881.089 kroner som følge av forsinket kreftdiagnose.

– Et ran av staten, mener Toril Mjanger fortsatt.

Vedtaket fikk også stryk av jusprofessor Carl August Fleischer, en av Norges fremste eksperter på erstatningsrett.

 

Les også:  Staten snudde i tidligere kreftsak.

 

Lille julaften 2008 ebbet hans liv ut. Ett år tidligere, bare to dager før han giftet seg med Torill, fikk han dødsbudskapet. Sykehuset hadde oppdaget kreften for sent.

– Jeg er fornøyd med at vi endelig har blitt hørt, og vil takke alle sammen som har bidratt, min advokat, regjeringen og VG som flere ganger har tatt opp saken, sier Toril Mjanger.

For henne er det viktig at den skadelidte selv får bestemme hva erstatningen skal brukes til: For eksempel ferie med familien eller kjøpe seg hjelp til omsorg den tiden vedkommende har igjen å leve.

 

Fem års kamp over

Ett år etter at Tommy Berg ble gravlagt, ville Høyres stortingsgruppe endre lovverket: De ville hindre at Staten krympet erstatningen hvis pasienter var døende etter legetabbe.

Også advokat Jan Inge Thesen i advokatfirmaet Robertsen lovet Tommy på dødsleiet å kjempe for å få loven endret.

– Dette er et gjennombrudd for alle ofre etter sykehustabber. Nå får de endelig sin rettmessige erstatning. Det er helt fantastisk at en lang, lang kamp endelig er over. Dette betyr at de skadelidte vil få bedre livskvalitet den tiden de har igjen å leve. Jeg kan ikke annet enn å takke regjeringen for at de i dag endrer loven, sier Thesen.

Direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad og direktør i Pasientskadenemnda Rose-Marie Christiansen har formulert et felles tilsvar:

- NPE og PSN følger til enhver tid gjeldende rett. I NOU 2011:16 om standardisert personskadeerstatning blir nettopp dette slått fast. Dette ble også stadfestet i en dom som falt i høst i Drammen tingrett.

- Regjeringen ønsker nå å endre loven på dette punktet. NPE og PSN vil selvsagt følge opp lovendringer og beregne erstatninger ut fra til enhver tid gjeldende lovgivning, fremholder Jørstad og Christiansen.

Sveinung Stensland (H) sier dette er en gledens dag. Han ble kjent med Toril Mjanger etter Tommys død.

– Jeg lovet også Toril å fortsette kampen når vi kom i regjering. Nå sikrer vi at denne uretten ikke fortsetter.

 

Ivaretar den skadelidte

Også Kari Kjønnås Kjos (Frp) er fornøyd:

– Vi har tidligere fremmet forslag i Stortinget for å få gjort noe med dette. Jeg er derfor tilfreds med at regjeringen nå fremmer et lovforslag som i større grad ivaretar skadelidtes interesser og at alvorlig skade ikke skal gi forkortet erstatning.

Erstatning for personskader, herunder menerstatning, fastsettes i dag som hovedregel til en engangssum. Dersom det foreligger «særlige grunner», kan erstatningen likevel helt eller delvis fastsettes til et årlig terminbeløp.

Blant annet har ménerstatning blitt fastsatt til terminbeløp i saker der det foreligger medisinske prognoser om forkortet levetid hos den skadelidte.

Departementets forslag innebærer at prognoser om forkortet levetid hos den skadelidte som følge av den aktuelle skaden, ikke lenger skal kunne begrunne terminvis utbetaling av ménerstatning.

Det foreslås nå at slike prognoser heller ikke skal vektlegges ved utmålingen av menerstatning etter skadeserstatningsloven § 3–2. Etter forslaget skal tilsvarende gjelde ved utmåling av menerstatning etter voldsoffererstatningsloven § 5.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.