Alpha Insurance slapp til i Norge uten Finanstilsynets kontroll, i tråd med EØS-avtalen. For 400 norske yrkesskadede ble det en tragedie.

Kronikk i Dagens Næringsliv 03.03.2019 av Thorsteinn J. Skansbo, advokat og partner i Advokatfirmaet Robertsen, og Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN

Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance ble slått i konkurs 8. mai i fjor. Selskapet har til norske arbeidsgivere solgt yrkesskadeforsikringer og personalforsikringer som følger yrkesskadeforsikringens utmålingsregler, men som dekker skader oppstått utenfor arbeid.

I dag har rundt 400 yrkesskadede nordmenn ikke fått utbetalt sin erstatning eller har en pågående sak mot Alpha Insurance. De står uten forsikringsdekning, etter at forsikringsselskapet gikk konkurs – fordi det ikke fantes noen garantiordning for dem.

Alpha Insurance hadde ikke konsesjon for å drive i Norge, eller dekning i det danske garantifondet for yrkesskadesaker. Forsikringene er solgt til arbeidsgivere med forutsetning om full tilknytning til norsk rett og norske garantiordninger, men dette viste seg å være luftslott.

Finanstilsynet har kun registrert Alpha Insurance i registre over selskaper som kan utøve grensekryssende virksomhet i Norge i henhold til EØS-avtalen og foretok ingen selvstendig kontroll. Konsekvensene for manglende kontroll er enorme. Vi har ikke oversikt over hvor mange arbeidstagere i Norge som har denne type yrkesskadeforsikringer, men regner med at det gjelder flere tusen.

Når statlige organer har sviktet i kontroll om hvorvidt utenlandske aktører oppfyller norske konsesjonsvilkår, har staten et ansvar for å sørge for at ikke skadde enkeltpersoner må betale prisen.

Staten bør derfor ta ansvar for at:

  • Skadde som er rammet av konkursen i Alpha Insurance, så raskt som mulig sikres forsvarlig saksbehandling og lovmessige rettigheter.
  • Lov som sikrer like krav til utenlandske og norske selskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring, personalforsikring og tilsvarende forsikringsprodukter omgående vedtas.
  • Myndighetene snarest gjennomgår alle yrkesskadeforsikringer og personalforsikringer for å se om manglende garantiordning og norsk tilsyn gjelder flere enn de forsikrede i Alpha Insurance, og sørge for at alle gjeldende yrkesskadeforsikringer og personalforsikringer bringes i samsvar med nye og strengere lovbestemmelser for forsikringer som tegnes i utlandet.

Flere advokater, Personskadeforbundet LTN og Landsorganisasjonen i Norge (LO) følger rundt 70 personer som er rammet. Vi har bedt Finansdepartementet om snarlig lovendring. Nå behandler Stortingets arbeids- og sosialkomité saken, etter representantforslag fra Arbeiderpartiet.

Alpha Insurance-konkursen viser at dagens system ikke kontrollerer om det drives i henhold til loven. Videre er det viktig at politiske tiltak ikke kun retter seg mot yrkesskadedes rettigheter og rettsvern, men også mot skadde som omfattes av lignende forsikringsprodukter.

Arbeidsgiverbetalte personalforsikringer er en del av det enkelte ansettelsesforhold, og eventuelle lovendringer bør også omfatte disse forsikringsprodukter.

Når utenlandske selskaper kaster seg inn på det norske markedet konkurrerer de på pris. For å unngå at denne typen selskaper går konkurs skal også kapitalkravet til et forsikringsselskap være høyt.

Norske skadelidte som var forsikret i Alpha Insurance vil ikke kunne saksøke konkursboet før bobehandlingen er ferdig om flere år. For de fleste skadde, vil det medføre uoverkommelige kostnader hvor man også må regne å vente i minst fem år på rettslig avklaring.

Historiene og prosessene til «de som får sine liv satt på vent» er forskjellige. Mange får avspist sine krav om erstatning på tynt grunnlag. Personer som har fått gjennomslag for å få erstatning går en lang prosess i møte for å få utbetalt pengene. Dette skaper stor frustrasjon og usikkerhet og en mistillit til forsikringsmarkedet.

Alpha Insurance burde aldri fått lov til å tilby dette produktet i Norge. Stortinget har et ansvar for å etablere ordninger som kan avhjelpe skadevirkninger av konkursen. Politiske tiltak må sikre at dette ikke skjer igjen.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.