Erstatning som følge av yrkesskade, trafikkskade eller annen personskade

Dersom du har blitt utsatt for en arbeidsulykke, en ulykke i trafikken, blitt utsatt for vold eller har blitt feilbehandlet, vil du kunne ha krav på erstatning for det økonomiske tapet du lider som følge av personskaden.

av advokatflm. Ida Elisabeth Alnes Holte, Advokatfirmaet Robertsen

Yrkesskade - arbeidsulykke
Dersom du blir utsatt for en ulykkeshendelse på jobb, vil du kunne ha krav på erstatning fra din arbeidsgiver sitt forsikringsselskap. Alle arbeidsgivere i Norge har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring. Etter at arbeidsulykken har skjedd, plikter arbeidsgiver videre å melde fra om hendelsen til både forsikringsselskapet og til NAV. For å ha rett på erstatning må du som følge av ulykken ha blitt påført en skade, og skaden må ha påført deg et økonomisk tap.

Trafikkskade under bilens ansvarsforsikring
Ved en trafikkulykke har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet til den bilen som har forårsaket skaden. Dersom det er en annen bil enn din egen som har forårsaket skaden, kan du også ha krav på erstatning gjennom din egen førerulykkesforsikring, som du har gjennom ditt eget forsikringsselskap. I likhet med i yrkesskadesakene må du for å ha rett på erstatning ha blitt påført en skade, og skaden må ha påført deg et økonomisk tap. I trafikkulykkesakene kan du i tillegg søke om oppreisningserstatning, dersom du mener fører av bilen har opptrådt grovt uaktsomt.

Ida Alnes Holte

Voldsoffererstatning
Har du blitt utsatt for vold, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Du kan da fremme krav i straffesaken mot gjerningsmannen, eller gå til sivilt søksmål mot vedkommende. Dersom gjerningspersonen ikke er kjent eller søkegod, kan du sende inn søknad om erstatning til «Kontoret for voldsoffererstatning». I likhet med yrkesskade- og trafikkskadesakene, må voldshendelsen(e) har påført deg en skade som i det videre har påført deg et økonomisk tap. I tillegg kan du, i likhet med i trafikkskadesakene, søke om oppreisningserstatning, for den tort og svie du har opplevd som følge av den straffbare handlingen.

Pasientskadeerstatning - Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Dersom du har blitt utsatt for feilbehandlingen hos din fastlege, på sykehus eller lignende, vil du kunne ha krav på erstatning fra «Norsk pasientskadeerstatning». For at du skal få erstatning for en pasientskade, må du for det første ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. For det andre må pasientskaden ha påført deg et økonomisk tap.

Fritidsskade - ulykkesforsikring
Dersom du har blitt utsatt for en ulykke på fritiden, er det som regel ingen ansvarlig skadevolder, og det avgjørende er derfor om du har tegnet egen forsikring som gir rett til utbetaling. Mange er imidlertid også dekket gjennom en utvidet yrkesskadedekning hos sin arbeidsgiver. Gjennom en fritidsskadeforsikring vil ansatte også være forsikret dersom skaden inntreffer på fritiden, og omfatter også skader som inntreffer på vei til eller fra jobb. Mange har også forsikringer via et fagforbund, eller via ektefelle/samboer.

Meld i tide!
Det løper en rekke frister i personskadesakene, og det er derfor viktig at du tar kontakt med aktuelle forsikringsselskaper, NAV, voldsofferkontoret og Norsk pasientskadeerstatning så snart som mulig etter at du har blitt utsatt for en ulykke, for å ikke tape ditt krav som følge av oversittet meldefrist eller ved at kravet blir foreldet.


Det kan også være lurt å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen. I yrkesskade-, trafikkskade- og voldsoffersakene dekkes rimelige og nødvendige utgifter til advokat av forsikringsselskapet/ det offentlige. I pasientskadesakene dekkes rimelige og nødvendige utgifter til advokat dersom du har fått medhold i at det foreligger svikt ved behandlingen.

Du kan ringe oss på tlf. 22 12 24 80 eller sende en melding. Bruk gjerne vårt kontaktskjema ved å følge denne linken.

 

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.