Erstatning ved flomskade og andre naturskader

Det er mye nedbør og uvær for tiden og mange har blitt utsatt for skred- og flomskader. Visste du at hus- og innboforsikringen har en egen naturskadedekning som dekker slike skader? 

 

Det følger av naturskadeforsikringsloven at ting som er forsikret mot brannskade også er forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring. 

 

Hva er en naturskade?

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke. Dette gjelder blant annet skader etter skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. 

Er den forsikrede ting et bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg og gårdsplass oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den delen av en tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.

Forsikringsselskapet svarer likevel ikke for naturskade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet svarer heller ikke for naturskade som alene rammer antenner, skilt o.l.

Er et brannforsikret bolighus eller fritidshus skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge huset på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, skal forsikringsselskapet erstatte tomtens omsetningsverdi før skaden, oppad begrenset til fem dekar. Det skadede huset og eventuelle forsikrede uthus skal dessuten erstattes som om de var totalskadet. 

 

Hvordan få erstatning etter naturskade på bolig og eiendom?

Erstatning for naturskade beregnes etter samme regler som for brann på den skadde tingen, f.eks. hus og innbo/løsøre, men det er egne regler for egenandel.

Naturskadeerstatning kan settes ned, eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, hans mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkorting skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.

Dersom det foreligger tvil om det foreligger naturskade, eller om betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning er til stede, kan forsikringsselskapet eller den sikrede forelegge spørsmålet for Klagenemnda for naturskadesaker. Forsikringsselskapet skal underrette sikrede om hans rett etter bestemmelsen her. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.

Hvis forsikringsselskapet ved behandlingen av en skadesak finner at et område er særlig utsatt for skred eller annen naturskade, skal det snarest underrette vedkommende kommune om dette.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale og vurdering, dersom du har opplevd naturskade på hus, hytte, fast eiendom eller andre ting etter steinras, snøskred, storm, orkan, flom, stormflo eller andre naturulykker. Vi treffes også på telefon 22 12 24 80.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.