Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning er en erstatningspost som skal gi skadelidte økonomisk kompensasjon for den «tort og svie» vedkommende er påført i forbindelse med en krenkelse. Dette skiller oppreisningserstatning (og ménerstatning) fra de andre erstatningspostene, som normalt skal erstatte et konkret økonomisk tap.

Vilkårene for oppreisningserstatning følger av skadeerstatningsloven § 3-5. Det fremgår av bestemmelsen at det er to hovedgrupper av handlinger/ krenkelser som kan gi krav på oppreisning. For det første kan du fremsette krav om oppreisningserstatning dersom du har blitt påført en personskade. For det andre kan du fremsette krav om oppreisningserstatning dersom du har blitt utsatt for enkelte andre krenkelser, selv om du ikke er påført en personskade. Hvilke krenkelser dette er fremgår av skadeerstatningsloven § 3-3, og gjelder blant annet barnebortføring, tvangsekteskap, mishandling i nære relasjoner, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. 

Videre er det et vilkår at skadevolder ved handlingen har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Dette kravet gjelder både hvis du er utsatt for en personskade, og hvis du er utsatt for en krenkelse som nevnt i skadeerstatningsloven § 3-3.

 

Alternativet om personskade

Skadelidte må etter skl. § 3-5 første ledd, bokstav a, være påført en personskade. Det følger av forarbeidene at det siktes til fysiske smerter, angst og psykisk lidelse, plager og ulemper ellers, lengre sykehusopphold, hindring i normal livsførsel m.m.

Det kreves verken at skaden er varig, betydelig eller av medisinsk art, hvilket er en forskjell fra vilkårene om rett til menerstatning.

 

Forsett eller grov uaktsomhet

Det er også et krav om at skadevolder har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, for at skadelidte skal bli tilkjent oppreisningserstatning etter skl. § 3-5. 

I rettspraksis er det lagt til grunn at oppførselen må representere «et markert avvik fra forsvarlig handlemåte» og at det må dreie seg om en oppførsel som er «sterkt klanderverdig» dersom handlingen skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom.

 

Hvor mye har man krav på i oppreisning?

For enkelte handlinger er det satt såkalte normerte standardbeløp som man kan få tilkjent dersom vilkårene for oppreisning er oppfylt. I andre tilfeller fastsettes oppreisningsbeløpet skjønnsmessig, og det blir foretatt en konkret vurdering i den enkelte sak. 

Som regel fastsettes oppreisningserstatningen ved påført skade fra noen titalls tusen kroner til opp mot hundre tusen kroner. 

Oppreisningserstatningen kommer i tillegg til de andre erstatningspostene.

Dersom du ønsker vår bistand, eller har flere spørsmål, må du gjerne ta kontakt med oss. 

 

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.