Spesialisterklæring i personskadesaker

Spesialisterklæring i personskadesaker

Dersom du har vært utsatt for en ulykke og blitt påført en skade og et økonomisk tap, vil forsikringsselskapene – og også ofte NAV – innhente en spesialisterklæring i saken.

Spesialisterklæringen er ofte avgjørende for hva du kan kreve i erstatning etter ulykken, og valget av spesialist er dermed av stor betydning for din erstatningssak.

I denne artikkelen forklarer vi deg nærmere om hva en spesialisterklæring er og om hvorfor valg av spesialist er så viktig.

 

Hva er en spesialisterklæring?

En spesialisterklæring er en erklæring som skrives av en lege som er spesialisert innenfor den skadetypen som du er påført. Legen vil gjennomgå alle de medisinske dokumentene i saken din, og innkalle deg til en konsultasjon.

Under konsultasjonen vil legen snakke nærmere med deg om ulykken og dine plager, og vedkommende vil også foreta en undersøkelse av deg, dersom det er nødvendig.

Etter dette vil legen skrive en erklæring som konkluderer med om det er sannsynliggjort at det er ulykken som har påført deg skaden og hvilken betydning skaden har for din funksjonsevne.

Legen vil også redegjøre for hvor skaden din skal plasseres på invaliditetstabellen, som har betydning for hva du kan kreve i menerstatning. Spesialisterklæringens angivelse av medisinsk invaliditet brukes også for å utløse ulykkesforsikringer.

 

Hvorfor er valg av spesialist så viktig?

Ettersom spesialisterklæringen er så avgjørende for erstatningssaken, er det viktig at spesialisten som benyttes er nøye, samvittighetsfull og grundig, og skriver gode erklæringer.

Vår erfaring er at enkelte spesialister nesten aldri konkluderer med at en skade er kommet til ved en ulykke som forsikringsselskapet har ansvaret for.

Konkluderer spesialisten med at det ikke foreligger årsakssammenheng, vil det være mindre sannsynlig at du mottar erstatning fra forsikringsselskapet.

Dersom det foreligger feil i spesialisterklæringen kan man be om at den rettes eller innhente en second opinion fra en annen spesialist.

En erfaren advokat innenfor personskadefeltet vil kunne rådgi vedrørende hvilke spesialister som bør benyttes og ikke, og sammen med selskapet forsøke å komme til enighet om hvilken spesialist som får oppdraget. Vi anbefaler å ta kontakt med advokat, dersom det skal utarbeides spesialisterklæring i saken din.

Dersom du ønsker bistand i din sak, eller har spørsmål til artikkelen, må du gjerne ta kontakt med oss.

Du kan lese mer om erstatning ved personskade her.

 

Hva kan du kreve i erstatning for personskade?

Hva kan du kreve i erstatning for personskade?

 

Dersom du har blitt utsatt for en ulykke, kan du ha krav på erstatning for det økonomiske tapet som ulykken har påført deg, og vil påføre deg i fremtiden. For å ha krav på erstatning må du ha blitt utsatt for en ulykke som har påført deg en skade, og skaden må ha påført deg et økonomisk tap. Personskadebegrepet omfatter både fysiske og psykiske skader. I denne artikkelen har vi redegjort nærmere for hva du kan kreve i erstatning.

Hva du kan kreve i erstatning, er regulert i skadeerstatningsloven. Etter skadeerstatningsloven § 3-1 skal erstatningen «dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden.»

Dette innebærer at du som skadelidt har krav på full erstatning for det økonomiske tapet som skyldes personskaden. Erstatningen beregnes som utgangspunkt individuelt, og den vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter: Ménerstatning, påførte utgifter, fremtidige utgifter, lidt inntektstap, fremtidig inntektstap eller grunnerstatning, pensjonstap, tapt evne til arbeid i hjemmet og oppreisning.

Hva skal til for å få ménerstatning?

For å ha krav på ménerstatning, må du ha blitt påført en varig skade. En ménerstatning beregnes matematisk ut fra hvordan spesialisten har vurdert din medisinske invaliditetsgrad. Som utgangspunkt er det et krav om at den varige medisinske invaliditetsgraden du har, er på 15 % eller mer.

Påførte og fremtidige utgifter, vil si utgifter som skaden har påført deg. Det er imidlertid et krav om at utgiftene som følge av skaden er rimelige og nødvendige og du har som skadelidt et ansvar for å prøve å begrense tapet. Utgiftene må også være en påregnelig følge av skaden som har oppstått. Dersom du som skadelidt har fått dekket utgifter av det offentlige, ved for eksempel dekking av behandlingsutgifter, skal dette trekkes fra summen for det økonomiske tapet. Årsaken til dette er at skadelidte har krav på full erstatning, men ikke «dobbel» erstatning.

Videre har du krav på erstatning for ditt påførte og fremtidige inntektstap. Du må imidlertid også her begrense tapet i den utstrekning det er mulig for deg. Du kan også kreve erstatning for pensjonstap, dersom inntektstapet medfører at du får redusert antallet pensjonspoeng.
Skaden kan også gjøre det vanskelig å utføre hjemmearbeid, og utgifter til å leie inn slik hjelp, kan også kreves erstattet.

Krav om oppreisning

Avslutningsvis kan det i noen saker kreves oppreisning. Det er et vilkår for å få oppreisning at skadevolderen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Krav om oppreisning kan du rette direkte mot skadevolderen, men du trenger ikke alltid å forholde deg direkte overfor den som har forårsaket skaden i alle tilfeller. I trafikkskadesaker kan du kreve oppreisning fra forsikringsselskapet. I voldsoffersaker kan du kreve oppreisning fra «Kontoret for Voldsoffererstatning». I pasientskadesaker og i yrkesskadesaker er du imidlertid nødt til å kreve oppreisning direkte fra skadevolder.

Nærstående kan i noen tilfeller kreve forsørgertapserstatning, dersom en forsørger har omkommet i en ulykke.

Les mer på vår side for personskade her.

 

Dersom du har flere spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss. Som advokater har vi egne beregningsprogrammer, som bidrar til å regne ut riktig erstatning.

Hvis du har fått en personskade

Hvis du har fått en personskade, gir forsikringsselskapet masse informasjon om hva du har krav på. Likevel kan det være lurt å søke råd fra advokat på et tidlig stadium.

Det første møtet med forsikringsselskapet er som regel på telefonen, når du melder ifra om at det har skjedd en skade. Ofte vil saksbehandleren du snakker med gi deg en del informasjon muntlig om hvordan prosessen er og hva du har krav på. Dette vil i hovedtrekk være nyttig og god informasjon, men det kan likevel være lurt å innhente informasjon også fra andre enn selskapet.

Det er viktig å være klar over at selv om saksbehandleren ikke aktivt eller bevisst vil føre deg bak lyset, så vil forsikringsselskapet fortelle deg hva du har krav på – slik selskapet ser det. Forsikringsselskapene vil alltid forsøke å spare penger der det kan være tvil om du har krav på noe eller ikke, og derfor skal du ikke slå deg til ro med informasjonen du får fra dem. I alle fall ikke hvis det er snakk om større pengesummer.

Det kan også være utfordringer i saken din som du ikke er klar over, men som en erfaren advokat vil kunne se raskt. Ved å finne disse utfordringene tidlig, kan du forebygge dem slik at de ikke ødelegger erstatningssaken din.

Vi anbefaler derfor at du kontakter en spesialisert advokat så tidlig som mulig, og får mer balansert informasjon om hva du har krav på, hva du bør gi opp å kreve og hva du kan forsøke å forhandle videre på.

Ved trafikk- og yrkesskadesaker, vil forsikringsselskapet dekke utgifter til advokat, og rådene du får vil være avgjørende for hva du til slutt får i erstatning.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker.

Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Hva skjer i en pasientskadesak?

Har du fått en pasientskade, så vil du gjerne vite hvordan du skal gå frem for å kreve erstatning. På denne siden har vi skrevet litt om hva som skjer i en pasientskadesak, slik at du kan sette deg inn i prosessen du står overfor etter en pasientskade.

Hvis du får en pasientskade, er det mye du må være oppmerksom på. I det følgende vil vi gi deg en beskrivelse av de ulike utfordringene du kan støte på som pasientskadet og ting du bør tenke på når du skal søke om erstatning etter feilbehandlingen, enten det er erstatning etter sykehustabbe, legetabbe, operasjon eller vaksine.

Våre advokater har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot NPE og Pasientskadenemnda til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Ved en sak om erstatning etter pasientskade vil du som skadelidt både ha kontakt med NPE, Pasientskadenemnda og med NAV. Dette er det mange som har vanskeligheter med å håndtere, særlig hvis man har en skade som krever behandling og annen medisinsk oppfølging.

Melding om pasientskaden

Hvis du skal kreve erstatning etter en pasientskade, må du melde skaden til NPE. Du vil finne et eget skjema for dette på NPE sine hjemmesider. Ved å fylle ut skademeldingsskjemaet gir du også fullmakt til NPE til å innhente det de trenger for å ta stilling til pasientskadesaken.

Saksbehandlingen ved pasientskade

Etter å ha mottatt ditt skademeldingsskjema vil NPE ta saken inn under behandling og vil først ta stilling til om de er enige i at det foreligger en pasientskade.

NPE vil bruke fullmakten de har fått til å utrede saken. Du skal få kopi av alle dokumenter og uttalelser til gjennomgang og merknader, men det er ikke alltid dette skjer. Du bør derfor følge opp NPE med jevne mellomrom for å få vite mer om utviklingen i saken og om det er kommet inn noe nytt.

Du har full anledning til å supplere det NPE har innhentet hvis du føler at NPE ikke foretar de riktige undersøkelsene. Da sender du inn det du måtte kunne fremskaffe av dokumentasjon og bevis, og ber om at NPE tar dette med i saksbehandlingen.

Når NPE mener at de har innhentet nok bevis i saken, vil de sende over dokumentene til sin rådgivende lege. Du får ikke mulighet til å påvirke valget av lege i denne prosessen, og du bør derfor alliere deg med din fastlege eller annen spesialist slik at du kan få en uavhengig gjennomgang av rådgivende leges uttalelser.

Etter at rådgivende lege har gitt sin vurdering, vil NPE fatte sitt vedtak på om det foreligger en pasientskade eller ikke.

Hvis NPE mener du har fått en pasientskade, vil arbeidet med å beregne erstatningen din begynne.

I denne fasen - hvor erstatningen skal beregnes - dekker NPE utgifter til juridisk bistand etter en egen forskrift.

Kan jeg få erstatning underveis?

NPE plikter etter pasientskadeloven å dekke tapet ditt mens de beregner hvilket erstatningskrav du har etter pasientskaden. Dette er for at du ikke skal lide unødvendig økonomisk under saksbehandlingstiden.

Du må imidlertid være klar over at NPE normalt vil være tilbakeholdne med dette, slik at du ikke bør pådra deg masse nye utgifter i denne fasen.

Sykepengeperioden og erstatning

Hvis du ikke klarer å jobbe etter feilbehandlingen, vil du i det første året ha krav på sykepenger. Dette vil vanligvis dekke opp for det fulle inntektstapet ditt, opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Hvis du ville hatt høyere inntekt enn 6G, plikter NPE å dekke mellomlegget.

Erstatning ved arbeidsavklaringspenger

Etter at du er ferdig med sykemeldingsperioden, vil du kunne gå over på arbeidsavklaringspenger. Dette forutsetter at du fortsatt er ute av stand til å jobbe etter pasientskaden.. De nærmere vilkårene for arbeidsavklaringspenger følger av folketrygdlovens kapittel 11, og du kan få mer informasjon om ordningen ved å henvende deg til NAV.

Arbeidsavklaringspengene vil normalt utgjøre 66% av inntekten du hadde før ulykken inntraff. Dette gir med andre ord en betydelig økonomisk utfordring for de aller fleste. Dette inntektsbortfallet skal NPE dekke, og du kan fremsette krav om dette når du vet mer hvor stort tapet ditt er.

Erstatning for utgifter

Du vil også kunne kreve dekning for de ekstra utgifter du er blitt påført ved pasientskaden, i rimelig og nødvendig utstrekning. Dette kan for eksempel være utgifter til behandling, ekstra reiseutgifter mv. Pass på at du tar vare på alle kvitteringer og alt annet du kan bruke til å underbygge at du faktisk har hatt de aktuelle utgiftene.

Når det gjelder behandlingsutgifter mv. så må du passe på at du undersøker om du kan få disse dekket gjennom NAV-systemet. Dette har sammenheng med at NPE normalt ikke vil akseptere å betale for en utgift som du kunne fått dekket gjennom andre offentlige ordninger.

Merk at NAV har en tidsfrist på seks måneder på å kreve refusjon av utgifter. Du må derfor ikke vente for lenge med å sende refusjonsanmodning til NAV, ellers vil du risikere å tape refusjonsmuligheten. NPE vil ikke dekke utgiften om du har oversittet fristen hos NAV.

Hva kan jeg få i erstatning etter pasientskade?

Erstatningen din vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter: 

  • Ménerstatning
  • Påførte utgifter
  • Fremtidige utgifter
  • Lidt inntektstap
  • Fremtidig inntektstap
  • Tapt evne til arbeid i hjemmet
  • Forsørgertap

Klageorganet Pasientskadenemnda (Helseklage)

Hvis du ikke får medhold av NPE, eller er uenig i vedtaket om erstatningens størrelse, kan du påklage dette til Norsk klageorgan for Helsetjenester (Helseklage). I pasientskadesaker, ivaretas klagesakene av et underorgan som heter Pasientskadenemnda.

Pasientskadenemnda vil da se på saken på nytt, og eventuelt foreta ytterligere utredning før de fatter et nytt vedtak.

Du må ikke påregne at Pasientskadenemnda endrer vedtaket fra NPE. Som regel blir det første vedtaket bekreftet etter en lang saksbehandlingstid. Det er imidlertid nødvendig å bringe saken inn for Pasientskadenemnda før den eventuelt kan bringes inn for domstolene.

Domstolsbehandling

Etter at Pasientskadenemnda har avslått din klage, kan du bringe saken inn for domstolene for en rettslig behandling. Når saken har kommet så langt, kan du aktivere din rettshjelpsforsikring, som vil dekke en vesentlig andel av utgiftene til juridisk bistand.

Det er alltid en risiko ved å gå til retten, og du bør be din advokat om å gi deg en vurdering av prosessrisikoen i saken din før du bestemmer deg for om du vil ta ut søksmål.

Merk deg at hvis du går til søksmål mot Pasientskadenemnda, så kan nemnda plutselig argumentere med at vedtaket om at du hadde en pasientskade likevel var feil. Det har Høyesterett sagt at er helt greit, noe du kan lese mer om i vårt innlegg om at du ikke kan stole på et vedtak om pasientskade. Denne usikkerheten med hva Pasientskadenemnda kan finne på, gjør at valget av riktig advokat til å hjelpe deg i prosessen blir enda viktigere.

Våre advokater har lang erfaring med pasientskadesaker kan hjelpe deg med en riktig vurdering og til å få den erstatningen du skal ha etter pasientskaden. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Har du kjøpt bolig med feil eller mangler?

Når du kjøper brukt bolig står det i kontrakten at boligen «selges som den er». Det betyr ikke at selger er uten ansvar for alle feil og mangler som eventuelt oppdages.

Det er ikke uvanlig at selger har holdt tilbake eller gitt feil opplysninger, eller at eiendommen viser seg å ha skjulte feil og mangler. Det som er viktig for deg å vite er at forhold som dette kan medføre ansvar for selger.

Selgers forsikringsselskap fraskriver seg ofte ansvar

Mange opplever at de blir avvist av selger eller selgers forsikringsselskap når de reklamerer i etterkant av kjøpet. Begrunnelsene som spesielt forsikringsselskapene bruker, er ofte vanskelig å forstå for kjøper. Det er derfor lett å føle seg maktesløs i en situasjon hvor man blir påført kostnader man ikke hadde regnet med.

Eierskifteforsikringsselskapene avslår ofte krav og klager med begrunnelsen at det er for sent reklamert over mangelen.

I artikkelen Misfornøyd etter boligkjøp: - Uhyre viktig å klage raskt, finner du gode råd om hva du bør foreta deg dersom du oppdager feil eller mangler i boligen du kjøpte.

Få en vurdering av skaden/mangelen

For å få gjennom et krav mot selger hjelper det å kjenne reglene som gjelder, rettspraksis og hvordan du skal gå frem med klagen. Det er også lurt å få en vurdering av om mangelen er av en slik karakter at den gir deg krav på erstatning og dermed er verd å gå videre med.

Boligforsikringen din dekker advokatbistand

Vi har den faglige kunnskap som er nødvendig for å vurdere saken din. Det gjør vi uten kostnad for deg. Dersom det blir en tvist med selger i forbindelse med kjøpet, vil din egen boligforsikring dekke rettshjelp for deg.

Ring oss på telefon 22 12 24 80 eller benytt vårt kontaktskjema.

Lov og rett på sykkel – dette må du vite

Lov og rett på sykkel – dette må du vite

August er måneden hvor det sykles mest i året. Nå er sykling er i vinden, og regjeringen prioriterer milliardbeløp til sykkeltiltak over hele landet. Men vet du hva du må gjøre dersom uhellet er ute, som syklist?

Advokat og partner Kristin Kvanum Hestnes gir deg her et lynkurs med kjøreregler om ansvar og plikter, som alle syklister bør kjenne til.

Fra 2013 til 2018 økte sykkelandelen av alle reiser i Oslo fra 5 til 7 prosent – og det er store sesongvariasjoner, viser den nasjonale reisevaneundersøkelsen: 30 ganger så mange som sykler i august som i februar, skriver Aftenposten.

- Det er viktig å vite hvilke plikter man har som syklist, så vel som hvilke rettigheter man har om uhellet er ute. Man kan bli erstatningsansvarlig dersom man opptrår uaktsomt, eller at kan klandres for hendelsen. I tillegg bør man sørge for en reise- og/eller ulykkesforsikring som kan dekke skade på deg selv – uansett om du sykler eller går, sier advokat og partner Kristin Kvanum Hestnes i Advokatfirmaet Robertsen, som har lang erfaring innen trafikkskadesaker.

Les mer på vår side om trafikkskadeerstatning.

 

Hva kan jeg få i erstatning ved sykkelulykke?

Advokat Kvanum Hestnes har også hatt saker hvor syklister har vært til fare for andre i trafikken.

- Det gjennomgående er at syklister prøver å kjøre forbi fotgjengere uten å senke farten, og ikke bruker ringeklokken for å varsle at de kommer, sier Kvanum Hestnes.

 

Ulykker på sykkel er dessverre vanlig - her er advokatens oversikt over syklisters plikter og rettigheter:

Syklister kan bli skadet selv eller skade andre mennesker eller gjenstander, som biler for eksempel. Dette kan medføre økonomisk tap for syklisten selv eller man kan bli erstatningsansvarlig for skade på andre personer og/eller deres eiendeler (f.eks. biler, klær eller andres sykler).

Lovteksten som gjelder sykling finner du i Forskrift om kjørende og gående trafikk i Trafikkreglene.
En sykkel er definert som et kjøretøy; derfor skal du i all hovedsak følge samme regler som andre kjørende. Særskilte bestemmelser for syklister finner du forresten i §18 i forskriften.

 

Hvilke juridiske konflikter kan syklister havne i, hvis de er uheldige i trafikken?

- Syklister kan bli skadet selv eller skade andre mennesker eller gjenstander som f.eks. biler.

- Dette kan medføre økonomisk tap for syklisten selv eller man kan bli erstatningsansvarlig for skade på andre personer og/eller deres eiendeler (f.eks. biler, klær eller andres sykler).

 

Hva bør man gjøre når sykkelulykken er ute?

Det er da viktig at man dokumentere sine skader, vitner, andre ting.

Man kan gjerne skilles ut tre hovedtyper av ulykker som man kan oppleve som syklist.

- Det ene er skade på seg selv,
- det andre er at man skader andre
- det tredje er at man blir vitne til at andre i trafikken blir skadet.

Uansett type ulykke, er det viktig å sikre bevis.

- Hvis man er skyld i en hendelse i trafikken, må man undersøke om noen/noe er skadet.
- Dersom ambulanse eller politi er på vei, bør man forsøke å holde vitner og skadevolderen igjen til disse ankommer ulykkesstedet.
- Man bør ikke la skadevolderen dra fra ulykkesstedet før man er sikker på identiteten. Få gjerne en skriftlig bekreftelse på at personen erkjenner ansvar for eventuelle skader.
- Noter gjerne navn og telefonnummer til vitner, og ta bilder av skadelidte og skadestedet.

 

Hva bør syklisten selv passe på?

- For det første er det viktig å være kjent med de plikter man har som syklist. Man er pålagt å holde god avstand når man kjører forbi gående i gangfelt, gangvei og fortau.
- I tillegg er man lovpålagt å kjøre forbi gående i tilnærmet gangfart. Dette tror jeg få syklister er klar over.
- Overtredelse av disse pliktene kan medføre erstatningsansvar og straff.
- Når man ferdes ute i trafikken – enten på sykkel, til fots, med barn eller hund – bør man ha hus- eller innboforsikring. I den er det innbakt en ansvarsforsikring som kan benyttes om du blir erstatningsansvarlig for en skade.

 

Erstatningen kan bli redusert ved uaktsomhet

Dersom man blir skadet som syklist, og det viser seg at man har opptrådt uaktsomt, eller f.eks. blitt påkjørt fordi man ikke har de påbudte reflekser (rød bak, og hvite/oransje på pedalene) og lys i mørke (både foran og bak), kan man risikere at erstatningen blir redusert.

 

Straffbart å rømme fra ulykkesstedet

Dessverre er det en del saker der syklistene forsvinner fra ulykkesstedet. Dette kan være straffbart og gi opptil 3 års fengsel.

 

Følg trafikkreglene

Alle syklister bør lese forskriften som regulerer kravene til syklenes utstyr - både for å unngå ulykker og for at erstatning ved ulykke ikke skal reduseres. I trafikkreglene der det – i tillegg til de generelle trafikkreglene som alle må følge. Trygg Trafikk har også en god oversikt – les den her.

Et viktig punkt er at sykkelen må tilfredsstille krav til utstyr. Du må huske å ha lys på sykkelen i mørket. Siden sykkelen er et kjøretøy, er det også forbudt å sykle i ruspåvirket tilstand.

- Det er også særlige regler for gående, så alle som ferdes i trafikken er forpliktet til å følge disse reglene for i størst mulig grad unngå ulykker. Dette er dessverre mange ikke klar over. Dersom alle hadde kjent sine plikter i trafikken, kunne nok mange personskader vært unngått, sier advokat og partner Kristin Kvanum Hestnes.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

 

Advokatfirmaet Robertsen har over 30 års erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gode resultater for våre klienter. Kontakt oss i dag pr. telefon 22 12 24 80 eller benytt vårt kontaktskjema som du finner her, og hør hvordan vi kan hjelpe deg – enkelt og uforpliktende!

 Les om saken der en mann fikk 2,6 millioner kroner i erstatning etter trafikkskade.

Feilbehandling hos lege eller på sykehus: Vanlige spørsmål og svar

Feilbehandling hos lege eller på sykehus: Vanlige spørsmål og svar

 

Det er normalt å ha mange spørsmål, og behov for informasjon, dersom du har blitt utsatt for feilbehandling hos lege, på sykehus eller ved annen behandling.

I denne artikkelen har vi samlet vanlige spørsmål og svar.

 

1. Hva skal jeg gjøre dersom jeg har blitt utsatt for feilbehandling hos lege eller på sykehus?

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling hos lege eller på sykehus, og dette har påført deg skade og økonomisk tap, bør du melde fra til Norsk pasientskadeerstatning. Norsk pasientskadeerstatning er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.

Hvis du er usikker på om du er påført en skade eller et økonomisk tap, anbefaler vi deg likevel å melde fra, for å få en vurdering av saken din. 

 

Se vår side om erstatning etter pasientskader her.

 

2. Hvordan melder jeg fra om en sak til Norsk pasientskadeerstatning, og hvordan foregår saksbehandlingen?

Du melder fra til Norsk pasientskadeerstatning ved å fylle inn et skjema på foretakets hjemmesider. Eventuelt kan du be om å få tilsendt skjemaet i posten. Etter at du har meldt i fra om skaden, vil Norsk pasientskadeerstatning be deg om å fylle ut en fullmakt, og etter dette vil foretaket innhente medisinsk dokumentasjon i saken. 

Etter at dokumentasjonen er mottatt, vil Norsk pasientskadeerstatning vurdere om det foreligger en svikt ved ytelsen av helsehjelp. Det vil også bli innhentet uttalelser fra medisinske spesialister dersom det er nødvendig. Dersom Norsk pasientskadeerstatning kommer til at det foreligger svikt ved ytelsen av helsehjelp, vil det bli vurdert om du har lidt et økonomisk tap som følge av behandlingsskaden.

Hvis foretaket konkluderer med at det ikke foreligger en svikt ved behandlingen, kan du sende inn en klage, og saken vil da bli behandlet hos Helseklage.

Les mer om hva som skjer i pasientskadesaker her. 

 

3. Kan jeg få dekket mine utgifter til advokathjelp?

Dersom Norsk pasientskadeerstatning konkluderer med at det foreligger svikt ved ytelsen av helsehjelp, og skal vurdere om det foreligger et økonomisk tap, dekker foretaket rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i den videre saksbehandlingen.

Du kan derfor velge å melde fra om feilbehandlingen selv, og ta kontakt med advokat når du har fått svar fra Norsk pasientskadeerstatning.

 

4. Er saken min for gammel?

Et krav foreldes normalt etter tre år. For at foreldelsesfristen skal begynne å løpe, må du ha hatt kunnskap om at det foreligger en skade som har ledet til et økonomisk tap og/eller varig samt, og kunnskap om den ansvarlige. Erstatningssøker har i denne forbindelse en viss undersøkelsesplikt. Krav som er mer enn 20 år gamle vil likevel som hovedregel være foreldet.

Foreldelse avbrytes ved at kravet meldes til Norsk pasientskadeerstatning. Er du i tvil om kravet er foreldet, anbefaler vi at du melder fra om saken til Norsk pasientskadeerstatning, for å få en vurdering av saken, og eventuell foreldelse. 

 Les også: Slik kan du teste om du har rett til erstatning.

5. Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke ønsker erstatning, men kun ønsker å sende inn en klage på helsehjelpen?

Dersom du mener at det er ytet uforsvarlig helsehjelp og ønsker at legen, behandleren eller behandlingsstedet skal få en reaksjon, kan du sende inn en klage på legen eller behandleren til Fylkesmannen, og det vil da bli opprettet en tilsynssak.

 

Dersom du har flere spørsmål eller trenger advokatbistand må du gjerne ta kontakt med oss. Du kan lese mer om gangen i en pasientskadesak her

Erstatning ved flomskade og andre naturskader

Erstatning ved flomskade og andre naturskader

Det er mye nedbør og uvær for tiden og mange har blitt utsatt for skred- og flomskader. Visste du at hus- og innboforsikringen har en egen naturskadedekning som dekker slike skader? 

 

Det følger av naturskadeforsikringsloven at ting som er forsikret mot brannskade også er forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring. 

 

Hva er en naturskade?

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke. Dette gjelder blant annet skader etter skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. 

Er den forsikrede ting et bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg og gårdsplass oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den delen av en tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.

Forsikringsselskapet svarer likevel ikke for naturskade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet svarer heller ikke for naturskade som alene rammer antenner, skilt o.l.

Er et brannforsikret bolighus eller fritidshus skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge huset på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, skal forsikringsselskapet erstatte tomtens omsetningsverdi før skaden, oppad begrenset til fem dekar. Det skadede huset og eventuelle forsikrede uthus skal dessuten erstattes som om de var totalskadet. 

 

Hvordan få erstatning etter naturskade på bolig og eiendom?

Erstatning for naturskade beregnes etter samme regler som for brann på den skadde tingen, f.eks. hus og innbo/løsøre, men det er egne regler for egenandel.

Naturskadeerstatning kan settes ned, eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, hans mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkorting skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.

Dersom det foreligger tvil om det foreligger naturskade, eller om betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning er til stede, kan forsikringsselskapet eller den sikrede forelegge spørsmålet for Klagenemnda for naturskadesaker. Forsikringsselskapet skal underrette sikrede om hans rett etter bestemmelsen her. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.

Hvis forsikringsselskapet ved behandlingen av en skadesak finner at et område er særlig utsatt for skred eller annen naturskade, skal det snarest underrette vedkommende kommune om dette.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale og vurdering, dersom du har opplevd naturskade på hus, hytte, fast eiendom eller andre ting etter steinras, snøskred, storm, orkan, flom, stormflo eller andre naturulykker. Vi treffes også på telefon 22 12 24 80.

Erstatning som følge av yrkesskade, trafikkskade eller annen personskade

Erstatning som følge av yrkesskade, trafikkskade eller annen personskade

Dersom du har blitt utsatt for en arbeidsulykke, en ulykke i trafikken, blitt utsatt for vold eller har blitt feilbehandlet, vil du kunne ha krav på erstatning for det økonomiske tapet du lider som følge av personskaden.

av advokatflm. Ida Elisabeth Alnes Holte, Advokatfirmaet Robertsen

Yrkesskade - arbeidsulykke
Dersom du blir utsatt for en ulykkeshendelse på jobb, vil du kunne ha krav på erstatning fra din arbeidsgiver sitt forsikringsselskap. Alle arbeidsgivere i Norge har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring. Etter at arbeidsulykken har skjedd, plikter arbeidsgiver videre å melde fra om hendelsen til både forsikringsselskapet og til NAV. For å ha rett på erstatning må du som følge av ulykken ha blitt påført en skade, og skaden må ha påført deg et økonomisk tap.

Trafikkskade under bilens ansvarsforsikring
Ved en trafikkulykke har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet til den bilen som har forårsaket skaden. Dersom det er en annen bil enn din egen som har forårsaket skaden, kan du også ha krav på erstatning gjennom din egen førerulykkesforsikring, som du har gjennom ditt eget forsikringsselskap. I likhet med i yrkesskadesakene må du for å ha rett på erstatning ha blitt påført en skade, og skaden må ha påført deg et økonomisk tap. I trafikkulykkesakene kan du i tillegg søke om oppreisningserstatning, dersom du mener fører av bilen har opptrådt grovt uaktsomt.

Ida Alnes Holte

Voldsoffererstatning
Har du blitt utsatt for vold, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Du kan da fremme krav i straffesaken mot gjerningsmannen, eller gå til sivilt søksmål mot vedkommende. Dersom gjerningspersonen ikke er kjent eller søkegod, kan du sende inn søknad om erstatning til «Kontoret for voldsoffererstatning». I likhet med yrkesskade- og trafikkskadesakene, må voldshendelsen(e) har påført deg en skade som i det videre har påført deg et økonomisk tap. I tillegg kan du, i likhet med i trafikkskadesakene, søke om oppreisningserstatning, for den tort og svie du har opplevd som følge av den straffbare handlingen.

Pasientskadeerstatning - Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Dersom du har blitt utsatt for feilbehandlingen hos din fastlege, på sykehus eller lignende, vil du kunne ha krav på erstatning fra «Norsk pasientskadeerstatning». For at du skal få erstatning for en pasientskade, må du for det første ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. For det andre må pasientskaden ha påført deg et økonomisk tap.

Fritidsskade - ulykkesforsikring
Dersom du har blitt utsatt for en ulykke på fritiden, er det som regel ingen ansvarlig skadevolder, og det avgjørende er derfor om du har tegnet egen forsikring som gir rett til utbetaling. Mange er imidlertid også dekket gjennom en utvidet yrkesskadedekning hos sin arbeidsgiver. Gjennom en fritidsskadeforsikring vil ansatte også være forsikret dersom skaden inntreffer på fritiden, og omfatter også skader som inntreffer på vei til eller fra jobb. Mange har også forsikringer via et fagforbund, eller via ektefelle/samboer.

Meld i tide!
Det løper en rekke frister i personskadesakene, og det er derfor viktig at du tar kontakt med aktuelle forsikringsselskaper, NAV, voldsofferkontoret og Norsk pasientskadeerstatning så snart som mulig etter at du har blitt utsatt for en ulykke, for å ikke tape ditt krav som følge av oversittet meldefrist eller ved at kravet blir foreldet.


Det kan også være lurt å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen. I yrkesskade-, trafikkskade- og voldsoffersakene dekkes rimelige og nødvendige utgifter til advokat av forsikringsselskapet/ det offentlige. I pasientskadesakene dekkes rimelige og nødvendige utgifter til advokat dersom du har fått medhold i at det foreligger svikt ved behandlingen.

Du kan ringe oss på tlf. 22 12 24 80 eller sende en melding. Bruk gjerne vårt kontaktskjema ved å følge denne linken.

 

Test om du har rett til pasientskadeerstatning

Test om du har rett til pasientskadeerstatning

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling hos lege eller på sykehus, og dette har påført deg skade og økonomisk tap, kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Norsk pasientskadeerstatning har nå utarbeidet en digital test, som kan gi veiledning vedrørende hvorvidt du har krav på erstatning.

 

Den digitale testen tar 2–5 minutter å gjennomføre, og du må krysse av på det alternativet som passer deg best. Spørsmålene går blant annet ut på hvor lenge det er siden skaden skjedde, når du oppdaget skaden, om du ble behandlet i Norge eller utlandet, hvordan og hvor skaden oppstod, og om skaden har påført deg et økonomisk tap. 

 

Du kan ta testen ta testen her

 

NB! Resultatet av testen kan bare anses som en pekepinn, og dersom du mener at du har blitt utsatt for feilbehandling og påført en skade, vil vi uansett resultatet av testen anbefale deg å melde inn saken til Norsk pasientskadeerstatning.

Du melder fra om saken ved å fylle inn et skjema på NPE sine hjemmesider. Eventuelt kan du be om å få tilsendt skjemaet i posten. Etter at du har meldt i fra om skaden, vil Norsk pasientskadeerstatning be deg om å fylle ut en fullmakt, og etter dette vil foretaket innhente medisinsk dokumentasjon i saken. 

Etter at dokumentasjonen er mottatt, vil Norsk pasientskadeerstatning vurdere om det foreligger en svikt ved ytelsen av helsehjelp. Det vil også bli innhentet uttalelser fra medisinske spesialister dersom det er nødvendig. Dersom Norsk pasientskadeerstatning kommer til at det foreligger svikt ved ytelsen av helsehjelp, vil det bli vurdert om du har lidt et økonomisk tap som følge av behandlingsskaden. Hvis foretaket konkluderer med at det ikke foreligger en svikt ved behandlingen, kan du sende inn en klage, og saken vil da bli behandlet hos Helseklage.

Dersom Norsk pasientskadeerstatning konkluderer med at det foreligger svikt ved ytelsen av helsehjelp, og skal vurdere om det foreligger et økonomisk tap, dekker foretaket rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i den videre saksbehandlingen. Du kan derfor velge å melde fra om feilbehandlingen selv, og ta kontakt med advokat når du har fått svar fra Norsk pasientskadeerstatning.

 

Dersom du har flere spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss. Du kan lese mer om gangen i en pasientskadesak her

 

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.