Har du kjøpt bolig med feil eller mangler?

Når du kjøper brukt bolig står det i kontrakten at boligen «selges som den er». Det betyr ikke at selger er uten ansvar for alle feil og mangler som eventuelt oppdages.

Det er ikke uvanlig at selger har holdt tilbake eller gitt feil opplysninger, eller at eiendommen viser seg å ha skjulte feil og mangler. Det som er viktig for deg å vite er at forhold som dette kan medføre ansvar for selger.

Selgers forsikringsselskap fraskriver seg ofte ansvar

Mange opplever at de blir avvist av selger eller selgers forsikringsselskap når de reklamerer i etterkant av kjøpet. Begrunnelsene som spesielt forsikringsselskapene bruker, er ofte vanskelig å forstå for kjøper. Det er derfor lett å føle seg maktesløs i en situasjon hvor man blir påført kostnader man ikke hadde regnet med.

Eierskifteforsikringsselskapene avslår ofte krav og klager med begrunnelsen at det er for sent reklamert over mangelen.

I artikkelen Misfornøyd etter boligkjøp: - Uhyre viktig å klage raskt, finner du gode råd om hva du bør foreta deg dersom du oppdager feil eller mangler i boligen du kjøpte.

Få en vurdering av skaden/mangelen

For å få gjennom et krav mot selger hjelper det å kjenne reglene som gjelder, rettspraksis og hvordan du skal gå frem med klagen. Det er også lurt å få en vurdering av om mangelen er av en slik karakter at den gir deg krav på erstatning og dermed er verd å gå videre med.

Boligforsikringen din dekker advokatbistand

Vi har den faglige kunnskap som er nødvendig for å vurdere saken din. Det gjør vi uten kostnad for deg. Dersom det blir en tvist med selger i forbindelse med kjøpet, vil din egen boligforsikring dekke rettshjelp for deg.

Ring oss på telefon 22 12 24 80 eller benytt vårt kontaktskjema.

Erstatning som følge av yrkesskade, trafikkskade eller annen personskade

Erstatning som følge av yrkesskade, trafikkskade eller annen personskade

Dersom du har blitt utsatt for en arbeidsulykke, en ulykke i trafikken, blitt utsatt for vold eller har blitt feilbehandlet, vil du kunne ha krav på erstatning for det økonomiske tapet du lider som følge av personskaden.

av advokatflm. Ida Elisabeth Alnes Holte, Advokatfirmaet Robertsen

Yrkesskade - arbeidsulykke
Dersom du blir utsatt for en ulykkeshendelse på jobb, vil du kunne ha krav på erstatning fra din arbeidsgiver sitt forsikringsselskap. Alle arbeidsgivere i Norge har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring. Etter at arbeidsulykken har skjedd, plikter arbeidsgiver videre å melde fra om hendelsen til både forsikringsselskapet og til NAV. For å ha rett på erstatning må du som følge av ulykken ha blitt påført en skade, og skaden må ha påført deg et økonomisk tap.

Trafikkskade under bilens ansvarsforsikring
Ved en trafikkulykke har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet til den bilen som har forårsaket skaden. Dersom det er en annen bil enn din egen som har forårsaket skaden, kan du også ha krav på erstatning gjennom din egen førerulykkesforsikring, som du har gjennom ditt eget forsikringsselskap. I likhet med i yrkesskadesakene må du for å ha rett på erstatning ha blitt påført en skade, og skaden må ha påført deg et økonomisk tap. I trafikkulykkesakene kan du i tillegg søke om oppreisningserstatning, dersom du mener fører av bilen har opptrådt grovt uaktsomt.

Ida Alnes Holte

Voldsoffererstatning
Har du blitt utsatt for vold, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Du kan da fremme krav i straffesaken mot gjerningsmannen, eller gå til sivilt søksmål mot vedkommende. Dersom gjerningspersonen ikke er kjent eller søkegod, kan du sende inn søknad om erstatning til «Kontoret for voldsoffererstatning». I likhet med yrkesskade- og trafikkskadesakene, må voldshendelsen(e) har påført deg en skade som i det videre har påført deg et økonomisk tap. I tillegg kan du, i likhet med i trafikkskadesakene, søke om oppreisningserstatning, for den tort og svie du har opplevd som følge av den straffbare handlingen.

Pasientskadeerstatning - Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Dersom du har blitt utsatt for feilbehandlingen hos din fastlege, på sykehus eller lignende, vil du kunne ha krav på erstatning fra «Norsk pasientskadeerstatning». For at du skal få erstatning for en pasientskade, må du for det første ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. For det andre må pasientskaden ha påført deg et økonomisk tap.

Fritidsskade - ulykkesforsikring
Dersom du har blitt utsatt for en ulykke på fritiden, er det som regel ingen ansvarlig skadevolder, og det avgjørende er derfor om du har tegnet egen forsikring som gir rett til utbetaling. Mange er imidlertid også dekket gjennom en utvidet yrkesskadedekning hos sin arbeidsgiver. Gjennom en fritidsskadeforsikring vil ansatte også være forsikret dersom skaden inntreffer på fritiden, og omfatter også skader som inntreffer på vei til eller fra jobb. Mange har også forsikringer via et fagforbund, eller via ektefelle/samboer.

Meld i tide!
Det løper en rekke frister i personskadesakene, og det er derfor viktig at du tar kontakt med aktuelle forsikringsselskaper, NAV, voldsofferkontoret og Norsk pasientskadeerstatning så snart som mulig etter at du har blitt utsatt for en ulykke, for å ikke tape ditt krav som følge av oversittet meldefrist eller ved at kravet blir foreldet.


Det kan også være lurt å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen. I yrkesskade-, trafikkskade- og voldsoffersakene dekkes rimelige og nødvendige utgifter til advokat av forsikringsselskapet/ det offentlige. I pasientskadesakene dekkes rimelige og nødvendige utgifter til advokat dersom du har fått medhold i at det foreligger svikt ved behandlingen.

Du kan ringe oss på tlf. 22 12 24 80 eller sende en melding. Bruk gjerne vårt kontaktskjema ved å følge denne linken.

 

Vestlandskontoret i Florø

Advokat Robertsen i Florø og Førde

I 2019 åpnet Advokatfirmaet Robertsen nytt advokatkontor i Florø som også dekker Førde og resten av Vestlandet.

Advokatfirmaet Robertsen er et moderne advokatfirma med solid bakgrunn og historie. Våre advokater har lang erfaring med å sette våre klienter i høysetet for å oppnå best mulig resultat.

Advokatfirmaet har bistått privatpersoner og næringsdrivende siden 1987.

Blant våre spesialområder er forsikringsrett (forsikringsoppgjør, bygningsskade, brannskade, næringsskade), erstatningsrett (personskade, yrkesskade, trafikkskade, tingsskade), forretningsjuss, avtalerett, fiskeri- og konsesjonssaker, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett.

Advokatfirmaet Robertsen har spesialavdeling for personskadeerstatning og forsikringsrett.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller møte dersom du trenger bistand av advokat.

Kontakt oss på telefon: 22 12 24 94. Kontaktperson: Advokat/partner Jan Inge Thesen.

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Besøksadresse: Skridsholgata 3, 6900 Florø

Postadresse: Advokatfirmaet Robertsen, Postboks 2724 Solli, 0204 OSLO

 

Erstatning ved flomskade og andre naturskader

Erstatning ved flomskade og andre naturskader

Det er mye nedbør og uvær for tiden og mange har blitt utsatt for skred- og flomskader. Visste du at hus- og innboforsikringen har en egen naturskadedekning som dekker slike skader? 

 

Det følger av naturskadeforsikringsloven at ting som er forsikret mot brannskade også er forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring. 

 

Hva er en naturskade?

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke. Dette gjelder blant annet skader etter skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. 

Er den forsikrede ting et bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg og gårdsplass oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den delen av en tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.

Forsikringsselskapet svarer likevel ikke for naturskade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet svarer heller ikke for naturskade som alene rammer antenner, skilt o.l.

Er et brannforsikret bolighus eller fritidshus skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge huset på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, skal forsikringsselskapet erstatte tomtens omsetningsverdi før skaden, oppad begrenset til fem dekar. Det skadede huset og eventuelle forsikrede uthus skal dessuten erstattes som om de var totalskadet. 

 

Hvordan få erstatning etter naturskade på bolig og eiendom?

Erstatning for naturskade beregnes etter samme regler som for brann på den skadde tingen, f.eks. hus og innbo/løsøre, men det er egne regler for egenandel.

Naturskadeerstatning kan settes ned, eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, hans mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkorting skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.

Dersom det foreligger tvil om det foreligger naturskade, eller om betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning er til stede, kan forsikringsselskapet eller den sikrede forelegge spørsmålet for Klagenemnda for naturskadesaker. Forsikringsselskapet skal underrette sikrede om hans rett etter bestemmelsen her. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.

Hvis forsikringsselskapet ved behandlingen av en skadesak finner at et område er særlig utsatt for skred eller annen naturskade, skal det snarest underrette vedkommende kommune om dette.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale og vurdering, dersom du har opplevd naturskade på hus, hytte, fast eiendom eller andre ting etter steinras, snøskred, storm, orkan, flom, stormflo eller andre naturulykker. Vi treffes også på telefon 22 12 24 80.

Misfornøyd etter boligkjøp: - Uhyre viktig å klage raskt

Visste du at Advokatfirmaet Robertsen har en advokat som har en unik bakgrunn som håndverksmester? Det er til stor hjelp for mange med bolig- og eiendomssaker.

Hvis du har vært uheldig etter boligkjøp, kan advokat Geir Hansens tips kan spare deg for fortvilelse og store beløp. Han kan også kontaktes på tlf. 22122480 eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. 

 

 

Misfornøyd etter boligkjøp: - Uhyre viktig å klage raskt


Hvert fjerde boligsalg ender i konflikt mellom kjøper og selger. Det verste du kan gjøre hvis du oppdager feil eller mangler i boligen du kjøpte, er å utsette klagen.

Endringer i avhendingsloven skal gi tryggere bolighandel i Norge. Boligselger og de profesjonelle partene vil få et større ansvar enn de har i dag ved feil og mangler, enn de hadde før endringene i lovverket. Det forventes at loven trer i kraft tidligst i sommeren 2020.

Vi vurderer saken kostnadsfritt - hør med våre advokater om hvilke muligheter du har.

Den ferske boligloven legger mer ansvar på boligselger for å gi informasjon, og stiller større krav til takstmennenes kompetanse og utforming av tilstandsrapporten. Samtidig får kjøperen en strengere undersøkelsesplikt, og kan ikke kreve erstatning for feil og mangler som kan forventes av boligens alder, byggemåte og synlige stand. Terskelen for kjøpers mulighet til å kreve erstatning senkes likevel, ettersom det ikke lenger vil være lov til å selge brukt bolig «som den er». Det vil heller ikke være et krav om at feil og mangler må være vesentlig.

 

Les også vår guide om skjulte feil og mangler etter et boligkjøp.

 

Hva gjør du i dag, hvis du oppdager at boligen du kjøpte har feil eller mangler?

- Det er uhyre viktig å klage raskt og få hjelp så snart som mulig, sier advokat med spesialisering i eiendom og bolig Geir Hansen i Advokatfirmaet Robertsen, som har håndtert svært mange boligkonflikter for både kjøpere og selgere.

 

gh 20181219 132338Unik kompetanse

Advokat Geir Hansen har lang erfaring med personskadesaker. Han har i tillegg en unik kompetanse når det gjelder fast eiendom, bygg og anlegg som kommer klientene til del. Han var Norges første advokat med formell kompetanse innen våtrom, og har sertifisering fra Fagrådet for våtrom som både utøvende og prosjekterende innenfor tømrerfaget! Han har også mesterbrev.Hansen har en unik innsikt i bolig, eiendom og juss som er til stor hjelp for mange med bolig- og eiendomssaker. Et råd han ofte gjentar er:

- Det verste man kan gjøre er å «sette seg på gjerdet» og avvente hvis man oppdager feil eller mangler i boligen. Mange vet ikke at de kan miste retten til erstatning hvis de venter for lenge med å reklamere.

Mange venter og ser, for ikke å være til bry for selger eller for å se om problemet kan ordnes på egenhånd. Derimot er det i selgers interesse å få beskjed så snart som mulig. Kjøper kan miste sine rettigheter dersom reklamasjon utsettes for lenge. Fristen for å reklamere er som hovedregel rundt 2 måneder, men det bør likevel gjøres så snart man er kjent med forholdet som det er aktuelt å reklamere på.

Boligen skal være i samsvar med hva som er avtalt skriftlig og muntlig.

Før og etter overtakelse kan boligkjøpere få seg en uhyggelig overraskelse. Vanlige problemer er råte, fuktskader, rør, lukt eller skadedyr. Eller kanskje har det blitt gjort elendig håndverk som ikke holder byggeteknisk standard. Kanskje er arealet mindre enn hva som ble oppgitt.

Som boligkjøper har du gode rettigheter hvis du klager. Hvis eierskifteforsikringen har avslått et krav, vinner mange frem likevel: 4 av 5 vinner selv om eierskifteforsikringen først har avslått et krav, ifølge Finansklagenemnda. Så hvis forsikringsselskapet har avslått ditt krav, kan det lønner seg å få en advokat til å klage saken inn til Finansklagenemnde Eierskifte.

Her er noen viktige tips hvis du er misfornøyd etter boligkjøp.

 

Slik klager du for best mulig resultat:


1. Reklamere straks du oppdager feil eller mangler ved boligen, ellers kan du miste retten til erstatning. Få hjelp så snart som mulig. Reklamer snarest og senest innen 2 måneder etter at feil eller mangler ble oppdaget. Kjøper kan ikke klage på feil eller mangler man kjente til, eller måtte kjenne til da boligen ble kjøpt.

 

2. Du bør også reklamere skriftlig og umiddelbart til selger og/eller forsikringsselskapet som eierskifteforsikringen er tegnet i. Du sikrer da dokumentasjon på at reklamasjon er fremsatt. Reklamer umiddelbart selv om ikke nødvendigvis alle forhold er avklart. Du kan komme tilbake med mer informasjon etterhvert. Send gjerne også kopi av reklamasjon til megler. Ta vare på all kommunikasjon i saken som brev og e-postkorrespondanse.

 

3. Sørg for god dokumentasjon på alt som angår saken. Ta også bilder hvis skaden/mangelen/feilen er synlig. Undersøk manglene så snart som mulig, før gjerne detaljert protokoll. Du kan også bruke takstmann.

 

4. Hvis selger har eierskifteforsikring og boligkjøper ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet, kan man klage til Finansklagenemnda. Bistand fra advokat er en fordel.

 

5. Dersom mangel oppdages lang tid etter overtakelse, så er det særlig viktig å reklamere umiddelbart. Mangler og feil som oppdages innen fem år etter overtakelse av bolig/eiendom er som utgangspunkt innenfor reklamasjonsretten. Etter fem år øker terskelen for å nå frem med klagen.

 

Få tidlig hjelp i din boligsak. Kontakt oss i dag enkelt, greit og uforpliktende.

Vi har den faglige kunnskap som er nødvendig for å vurdere din sak. Det gjør vi uten kostnad for deg. Dersom saken blir ført videre, vil din egen boligforsikring inneholde rettshjelpsdekning som dekker dine omkostninger hvis kravet blir avvist av selger eller selgers forsikringsselskap.

Muligheten for å nå frem med sitt krav mot selger avhenger i stor grad av kunnskap om gjeldende regler, rettspraksis og hvordan man går frem i den enkelte sak. Dette omfatter også en vurdering av om mangelen er av en slik karakter at den gir kjøper krav på erstatning eller om den er verd å gå videre med.

 

Lurer du på om du har en sak? Kontakt våre advokater for en uforpliktende samtale og vurdering av dine muligheter.
 

For medlemmer av Norges Bondelag

Advokat for medlemmer av Norges Bondelag

 

Advokatfirmaet Robertsen har inngått samarbeid med Norges Bondelag om å bistå medlemmene i tingskade- og forsikringssaker.

I samarbeid med Norges Bondelag tilbyr vi skreddersydde og gunstige løsninger for medlemmer som har behov for juridisk bistand.

Medlemmene kan hos oss forvente god og stabil oppfølging av advokat gjennom hele sakens gang.

Vi tilbyr en innledende telefonsamtaler helt uten kostnad for Norges Bondelags medlemmer. En nærmere vurdering av saken med gjennomgang av dokumenter og etterfølgende samtale kan tilbys med to rimelige pakkeløsninger som alternativ til vanlig timebasert salærbelastning.

For løpende arbeid med saker for Bondelagets medlemmer, tilbys i tillegg en rabatt på 25% i forhold til våre advokaters vanlige salærsats.

Hvis du lurer på om du har en sak, kan du fylle ut kontaktskjemaet, så vil vi kontakte deg. Du kan også ringe oss direkte på tlf 22122480, eller sende oss en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Husk å oppgi medlemsnummeret hos Norges Bondelag.

Hvis du har fått en personskade

Hvis du har fått en personskade, gir forsikringsselskapet masse informasjon om hva du har krav på. Likevel kan det være lurt å søke råd fra advokat på et tidlig stadium.

Det første møtet med forsikringsselskapet er som regel på telefonen, når du melder ifra om at det har skjedd en skade. Ofte vil saksbehandleren du snakker med gi deg en del informasjon muntlig om hvordan prosessen er og hva du har krav på. Dette vil i hovedtrekk være nyttig og god informasjon, men det kan likevel være lurt å innhente informasjon også fra andre enn selskapet.

Det er viktig å være klar over at selv om saksbehandleren ikke aktivt eller bevisst vil føre deg bak lyset, så vil forsikringsselskapet fortelle deg hva du har krav på – slik selskapet ser det. Forsikringsselskapene vil alltid forsøke å spare penger der det kan være tvil om du har krav på noe eller ikke, og derfor skal du ikke slå deg til ro med informasjonen du får fra dem. I alle fall ikke hvis det er snakk om større pengesummer.

Det kan også være utfordringer i saken din som du ikke er klar over, men som en erfaren advokat vil kunne se raskt. Ved å finne disse utfordringene tidlig, kan du forebygge dem slik at de ikke ødelegger erstatningssaken din.

Vi anbefaler derfor at du kontakter en spesialisert advokat så tidlig som mulig, og får mer balansert informasjon om hva du har krav på, hva du bør gi opp å kreve og hva du kan forsøke å forhandle videre på.

Ved trafikk- og yrkesskadesaker, vil forsikringsselskapet dekke utgifter til advokat, og rådene du får vil være avgjørende for hva du til slutt får i erstatning.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker.

Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Bør saken min klages inn til Finansklagenemnda – eller ikke

Forsikringsselskapene får oftere medhold av Finansklagenemnda enn kundene. 

Erfaringsvis vil kun 20 % av kundene få medhold av Finansklagenemnda i klagesaker. Ut fra denne kunnskapen, og saksbehandlingstid, er noen saker etter vårt syn ikke egnet for behandling hos nemnda. 

Les mer: Bør saken min klages inn til Finansklagenemnda – eller ikke

Sykehusfeil krevde 14 liv

14 pasienter døde som følge av sykehusfeil i årene 2014-2019, i følge en undersøkelse fra NRK. Sykehusfeilene kunne vært unngått med behandlingsmetoder som allerede var i bruk. Har du eller en av dine nærmeste vært utsatt for en pasientskade, vil god bistand kunne være nødvendig. Hør uforpliktende med en av våre advokater idag.

(NRK:) Norske sykehus gir like pasienter ulik behandling. Når noen dør av feilbehandling, får ikke andre som behandler samme pasientgruppe nødvendigvis vite hvordan feilen kan forebygges. Denne mangelen på kommunikasjon mellom sykehus, mellom interne avdelinger på sykehus og mellom leger får enorme konsekvenser for de pasientene som blir rammet.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les om din muligheter her.

Fire kommunikasjonsfeil hvert år

NRK ba alle norske sykehus utlevere pasientskadesaker som kunne vært unngått med rutiner/prosedyrer/metoder som på hendelsestidspunktet var i bruk andre steder på sykehuset, eller på andre norske sykehus.

Ikke alle sykehusene har svart på NRKs forespørsel, men de dokumentene NRK fikk innsyn i, viste følgende:

  • Sykehusene har fra 2014 til 2018 gjort 20 feil som har skadet pasienter, og som kunne vært unngått med metoder fra andre avdelinger eller sykehus.

  • Det gir et gjennomsnitt på fire slike feil i året.

  • I to av sakene er flere pasienter blitt skadet.

  • 14 pasienter har dødd, viser sykehusenes, fylkeslegenes og Helsetilsynets rapporter etter hendelsene. 

Les NRKs artikkel om sykehustabber her

Bruk advokat ved pasientskade

Hvis du har blitt utsatt for en sykehustabbe eller på annet vis har fått en pasientskade, bør du få god bistand slik at du får den erstatningen du har krav på. Vår erfaring er at du ikke kan stole på at NPE eller Pasientskadenemnda tenker på pasientens beste i sin saksbehandling. 

Via våre sider kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Lov og rett på sykkel – dette må du vite

Lov og rett på sykkel – dette må du vite

August er måneden hvor det sykles mest i året. Nå er sykling er i vinden, og regjeringen prioriterer milliardbeløp til sykkeltiltak over hele landet. Men vet du hva du må gjøre dersom uhellet er ute, som syklist?

Advokat og partner Kristin Kvanum Hestnes gir deg her et lynkurs med kjøreregler om ansvar og plikter, som alle syklister bør kjenne til.

Fra 2013 til 2018 økte sykkelandelen av alle reiser i Oslo fra 5 til 7 prosent – og det er store sesongvariasjoner, viser den nasjonale reisevaneundersøkelsen: 30 ganger så mange som sykler i august som i februar, skriver Aftenposten.

- Det er viktig å vite hvilke plikter man har som syklist, så vel som hvilke rettigheter man har om uhellet er ute. Man kan bli erstatningsansvarlig dersom man opptrår uaktsomt, eller at kan klandres for hendelsen. I tillegg bør man sørge for en reise- og/eller ulykkesforsikring som kan dekke skade på deg selv – uansett om du sykler eller går, sier advokat og partner Kristin Kvanum Hestnes i Advokatfirmaet Robertsen, som har lang erfaring innen trafikkskadesaker.

Les mer på vår side om trafikkskadeerstatning.

 

Hva kan jeg få i erstatning ved sykkelulykke?

Advokat Kvanum Hestnes har også hatt saker hvor syklister har vært til fare for andre i trafikken.

- Det gjennomgående er at syklister prøver å kjøre forbi fotgjengere uten å senke farten, og ikke bruker ringeklokken for å varsle at de kommer, sier Kvanum Hestnes.

 

Ulykker på sykkel er dessverre vanlig - her er advokatens oversikt over syklisters plikter og rettigheter:

Syklister kan bli skadet selv eller skade andre mennesker eller gjenstander, som biler for eksempel. Dette kan medføre økonomisk tap for syklisten selv eller man kan bli erstatningsansvarlig for skade på andre personer og/eller deres eiendeler (f.eks. biler, klær eller andres sykler).

Lovteksten som gjelder sykling finner du i Forskrift om kjørende og gående trafikk i Trafikkreglene.
En sykkel er definert som et kjøretøy; derfor skal du i all hovedsak følge samme regler som andre kjørende. Særskilte bestemmelser for syklister finner du forresten i §18 i forskriften.

 

Hvilke juridiske konflikter kan syklister havne i, hvis de er uheldige i trafikken?

- Syklister kan bli skadet selv eller skade andre mennesker eller gjenstander som f.eks. biler.

- Dette kan medføre økonomisk tap for syklisten selv eller man kan bli erstatningsansvarlig for skade på andre personer og/eller deres eiendeler (f.eks. biler, klær eller andres sykler).

 

Hva bør man gjøre når sykkelulykken er ute?

Det er da viktig at man dokumentere sine skader, vitner, andre ting.

Man kan gjerne skilles ut tre hovedtyper av ulykker som man kan oppleve som syklist.

- Det ene er skade på seg selv,
- det andre er at man skader andre
- det tredje er at man blir vitne til at andre i trafikken blir skadet.

Uansett type ulykke, er det viktig å sikre bevis.

- Hvis man er skyld i en hendelse i trafikken, må man undersøke om noen/noe er skadet.
- Dersom ambulanse eller politi er på vei, bør man forsøke å holde vitner og skadevolderen igjen til disse ankommer ulykkesstedet.
- Man bør ikke la skadevolderen dra fra ulykkesstedet før man er sikker på identiteten. Få gjerne en skriftlig bekreftelse på at personen erkjenner ansvar for eventuelle skader.
- Noter gjerne navn og telefonnummer til vitner, og ta bilder av skadelidte og skadestedet.

 

Hva bør syklisten selv passe på?

- For det første er det viktig å være kjent med de plikter man har som syklist. Man er pålagt å holde god avstand når man kjører forbi gående i gangfelt, gangvei og fortau.
- I tillegg er man lovpålagt å kjøre forbi gående i tilnærmet gangfart. Dette tror jeg få syklister er klar over.
- Overtredelse av disse pliktene kan medføre erstatningsansvar og straff.
- Når man ferdes ute i trafikken – enten på sykkel, til fots, med barn eller hund – bør man ha hus- eller innboforsikring. I den er det innbakt en ansvarsforsikring som kan benyttes om du blir erstatningsansvarlig for en skade.

 

Erstatningen kan bli redusert ved uaktsomhet

Dersom man blir skadet som syklist, og det viser seg at man har opptrådt uaktsomt, eller f.eks. blitt påkjørt fordi man ikke har de påbudte reflekser (rød bak, og hvite/oransje på pedalene) og lys i mørke (både foran og bak), kan man risikere at erstatningen blir redusert.

 

Straffbart å rømme fra ulykkesstedet

Dessverre er det en del saker der syklistene forsvinner fra ulykkesstedet. Dette kan være straffbart og gi opptil 3 års fengsel.

 

Følg trafikkreglene

Alle syklister bør lese forskriften som regulerer kravene til syklenes utstyr - både for å unngå ulykker og for at erstatning ved ulykke ikke skal reduseres. I trafikkreglene der det – i tillegg til de generelle trafikkreglene som alle må følge. Trygg Trafikk har også en god oversikt – les den her.

Et viktig punkt er at sykkelen må tilfredsstille krav til utstyr. Du må huske å ha lys på sykkelen i mørket. Siden sykkelen er et kjøretøy, er det også forbudt å sykle i ruspåvirket tilstand.

- Det er også særlige regler for gående, så alle som ferdes i trafikken er forpliktet til å følge disse reglene for i størst mulig grad unngå ulykker. Dette er dessverre mange ikke klar over. Dersom alle hadde kjent sine plikter i trafikken, kunne nok mange personskader vært unngått, sier advokat og partner Kristin Kvanum Hestnes.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

 

Advokatfirmaet Robertsen har over 30 års erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gode resultater for våre klienter. Kontakt oss i dag pr. telefon 22 12 24 80 eller benytt vårt kontaktskjema som du finner her, og hør hvordan vi kan hjelpe deg – enkelt og uforpliktende!

 Les om saken der en mann fikk 2,6 millioner kroner i erstatning etter trafikkskade.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.