Priser & vilkår

Beregningen av salæret for vår bistand er sammensatt, og flere faktorer er av  betydning. Den viktigste faktoren er den tid som har blitt anvendt på oppdraget, hvor omfattende saken er og hva klienten har oppnådd som følge av vår bistand.  

Ved oppdragets begynnelse vil klient få opplyst hvilken timesats som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret vil bli beregnet og få en orientering om våre faktureringsrutiner. Dersom det er ønsket kan det også avtales om at klient skal gis løpende informasjon om påløpte omkostninger.

I noen tilfeller kan privatpersoner få sine advokatutgifter helt eller delvis dekket av staten. Dersom dine inntekts- og formuesforhold tilsier det eller ditt rettsproblem faller innenfor visse type saker, har du krav på at staten helt eller delvis dekker de utgiftene som påløper i forbindelse med advokatbistand, både i og utenfor rettergang. 

Våre advokater utfører oppdrag under den offentlige ordningen med fri rettshjelp, og dersom du kommer inn under ordningen søker advokaten om fri rettshjelp for deg.

I enkelte type saker kan alle få fri rettshjelp, mens i andre tilfeller er din inntekt og formue avgjørende for om du kommer inn under ordningen.

Avgjørende for om du kan få rettshjelp er i de fleste tilfeller hvor høy inntekt og formue du selv og eventuelt også ektefellen/samboeren din har.

Inntekts- og formuesgrensene:

   • Søkeren er enslig med en skattbar brutto månedsinntekt (summen av all skattbar inntekt, i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag) under kr 20 500dvs. under kr 246 000 på årsbasis, eller som har under kr 100 000 i skattbar formue.
   • Dersom søkeren er gift, eller lever sammen med andre som man har felles økonomi med, gjelder er brutto inntektsgrensen for husstanden samlet kr 369 000  - tilsvarende løpende inntekt på kr 30 750 pr. måned. Heller ikke her kan den samlede formuen overstige kr 100 000.
   • Man kan søke om dispensasjon fra disse inntektsgrensene, dersom advokatbistanden blir ansett for å være betydelig i forhold til den inntekten som søkeren har.

Gjelder søknaden om fri rettshjelp en konflikt der din ektefelle eller samboer er motpart, blir kun din egen økonomi vurdert. Har du imidlertid fått deg en ny samboer, vil både din og din nye samboers inntekt bli vurdert sammen. Samlet kan ikke deres bruttoinntekt overstige kr 369 000 kroner.

Egenandel - hvor mye må du betale selv?

I disse sakene er advokatene pålagt å kreve en egenandel, som i noen tilfeller innkreves på forskudd. Tjener du som søker mindre enn kr 100 000 i året, slipper du å betale egenandelen. Videre skal man heller ikke betale noen egenandel i de saker hvor man får fri rettshjelp uavhengig av inntekt (dvs. uten behovsprøving).

Egenandel er for tiden:

   • Fritt rettsråd: I saker som gjelder rådgivning utenfor rettssak utgjør egenandelen kr 925,-. Beløpet tilsvarer den offentlige timesatsen (salærsatsen) advokatene får i slike saker.
   • Fri sakførsel: I saker som går for domstolene, skal søker selv betale 25% av kostnadene. Imidlertid er det oppstilt et maksimalt beløp på kr 4525,- for hvor mye du skal måtte betale i egenandel.

 I enkelte type saker har man krav på fri rettshjelp uavhening av inntekts- og formuesforhold, og uten å betale noen egenandel.

Denne typen saker er blant annet:

   • Enkelte saker etter utlendingsloven og statsborgerskapsloven
   • Barnevernsaker om tvang.
   • Barnefordelingssak. Sak der det oppnevnes advokat for barnet i en barnefordelingssak.Erstatningskrav fra voldsoffer mot gjerningsperson.

Klage i trygde- og utlendingssaker

Dersom klient vinner frem med klage i trygde- og utlendingssaker, refunderer staten advokatutgiftene.

Oppdragsavtale

Ved inngåelse av en oppdragsavtale gis klient alltid en oppdragsbekreftelse som kan hvis ønsket gi en anvisning på hvordan salæret beregnes. Oppdragsbekreftelsen lister også opp forutsetningene for oppdraget.

Er oppdraget klart avgrenset vil advokaten allerede ved første konsultasjon kunne gi et overslag over hva bistanden omtrent vil komme til å koste. Er oppdraget derimot ikke avgrenset og saken kompleks er det vanskeligere å gi et ekstakt prisoverslag.

Rettshjelpsforsikring 

Vi opplever ofte at våre klienter ikke er klar over at mange er dekket av forsikringer som gir mulighet for dekning av godtgjørelse for advokatbistand, derfor er det alltid lurt i forkant av første møte med advokat å undersøke hvordan type forsikring du har og hva den omfatter.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.