Hva kan du kreve i erstatning for personskade?

 

Dersom du har blitt utsatt for en ulykke, kan du ha krav på erstatning for det økonomiske tapet som ulykken har påført deg, og vil påføre deg i fremtiden. For å ha krav på erstatning må du ha blitt utsatt for en ulykke som har påført deg en skade, og skaden må ha påført deg et økonomisk tap. Personskadebegrepet omfatter både fysiske og psykiske skader. I denne artikkelen har vi redegjort nærmere for hva du kan kreve i erstatning.

Hva du kan kreve i erstatning, er regulert i skadeerstatningsloven. Etter skadeerstatningsloven § 3-1 skal erstatningen «dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden.»

Dette innebærer at du som skadelidt har krav på full erstatning for det økonomiske tapet som skyldes personskaden. Erstatningen beregnes som utgangspunkt individuelt, og den vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter: Ménerstatning, påførte utgifter, fremtidige utgifter, lidt inntektstap, fremtidig inntektstap eller grunnerstatning, pensjonstap, tapt evne til arbeid i hjemmet og oppreisning.

Hva skal til for å få ménerstatning?

For å ha krav på ménerstatning, må du ha blitt påført en varig skade. En ménerstatning beregnes matematisk ut fra hvordan spesialisten har vurdert din medisinske invaliditetsgrad. Som utgangspunkt er det et krav om at den varige medisinske invaliditetsgraden du har, er på 15 % eller mer.

Påførte og fremtidige utgifter, vil si utgifter som skaden har påført deg. Det er imidlertid et krav om at utgiftene som følge av skaden er rimelige og nødvendige og du har som skadelidt et ansvar for å prøve å begrense tapet. Utgiftene må også være en påregnelig følge av skaden som har oppstått. Dersom du som skadelidt har fått dekket utgifter av det offentlige, ved for eksempel dekking av behandlingsutgifter, skal dette trekkes fra summen for det økonomiske tapet. Årsaken til dette er at skadelidte har krav på full erstatning, men ikke «dobbel» erstatning.

Videre har du krav på erstatning for ditt påførte og fremtidige inntektstap. Du må imidlertid også her begrense tapet i den utstrekning det er mulig for deg. Du kan også kreve erstatning for pensjonstap, dersom inntektstapet medfører at du får redusert antallet pensjonspoeng.
Skaden kan også gjøre det vanskelig å utføre hjemmearbeid, og utgifter til å leie inn slik hjelp, kan også kreves erstattet.

Krav om oppreisning

Avslutningsvis kan det i noen saker kreves oppreisning. Det er et vilkår for å få oppreisning at skadevolderen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Krav om oppreisning kan du rette direkte mot skadevolderen, men du trenger ikke alltid å forholde deg direkte overfor den som har forårsaket skaden i alle tilfeller. I trafikkskadesaker kan du kreve oppreisning fra forsikringsselskapet. I voldsoffersaker kan du kreve oppreisning fra «Kontoret for Voldsoffererstatning». I pasientskadesaker og i yrkesskadesaker er du imidlertid nødt til å kreve oppreisning direkte fra skadevolder.

Nærstående kan i noen tilfeller kreve forsørgertapserstatning, dersom en forsørger har omkommet i en ulykke.

Les mer på vår side for personskade her.

 

Dersom du har flere spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss. Som advokater har vi egne beregningsprogrammer, som bidrar til å regne ut riktig erstatning.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.